Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : SOA, Service Oriented Architecture
SOA, Service Oriented Architecture
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F831
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-10-08
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. SOA – základní principy a charakteristiky služby
 • Architektura orientovaná na služby je postavena na třech principech:
  • Byznys procesy řídí služby a služby řídí technologii “ - služby tvoří abstraktní vrstvu, která umožňuje vytvářet vztah mezi podnikovými procesy a technologií.
  • Byznys agilita “ - schopnost IT rychle odpovídat na změny požadavků byznysu.
  • Architektura orientovaná na služby se neustále vyvíjí “ a je plně zvládnuta (SOA governance).
 • Charakteristiky služby v SOA:
  • je ve volné vazbě – na kontraktu založená specifikace služby zapouzdřuje všechny za ní se skrývající zdroje, které služba pro svoji činnost požaduje včetně možnosti virtualizace těchto zdrojů, a kontrakt je smluvním rozhraním do softwarové logiky,
  • je standardizována – má v různých situacích vždy konzistentní chování, je znovupoužitelná a dodržuje oborové standardy,
  • je abstraktní – generalizace služby zajišťuje její vysokou vnitřní byznys flexibilitu a zároveň je abstraktním bodem (endpoint), kterým reaguje na události v systému (asynchronně přicházející zprávy),
  • je skládatelná (composable) a modulární – fraktálové principy dovolují za použití jiných specializovaných a orchestračních služeb vytvářet flexibilní řešení i při zajištění minimalizace možných závislostí mezi službami,
  • je objevitelná – všechna metadata služby v celém jejím životním cyklu jsou uložena v určitém stálém úložišti,
  • v celém svém životním cyklu je zvládnuta (SOA governance).
2. Referenční vrstvený model SOA
 • Referenční vrstvený model SOA zahrnuje vrstvu podnikatelských procesů, která představuje pouze konceptuální vrstvu – pro vazbu mezi podnikovým procesem a službami, které jsou určeny k jeho podpoře či vykonávání.
 • Vrstvy rozhraní služeb, aplikací a řešení a technologií jsou oddělené fyzické vrstvy, reprezentované skutečnými fyzickými objekty (aplikační programy, technologie – základní programové vybavení a hardware).
 • Metadata repozitory , stejně jako SOA governance , je promítnuta napříč všemi vrstvami a znázorňuje, že je nutné zachytit metadata na všech úrovních modelu a governance realizovat v celém životním cyklu systému.
 • Vrstva řešení je naplněna klientskými aplikacemi, které služby využívají. To umožňuje, aby např. služba zjištění stavu účtu mohla být užita různými řešeními – webovou aplikací, aplikací v mobilním telefonu atd.
3. Vrstva rozhraní služeb
 • Obrázek zachycuje vztah mezi vrstvami rozhraní služeb, vrstvou byznys procesů a vrstvou aplikací .
 • Proces je realizován jako posloupnost (kombinace) služeb.
 • Služba je rozhraním softwarové komponenty a tedy logiku aplikace, programu, komponenty, objektu zapouzdřuje. Různé kategorie služeb lze uspořádat do sub-vrstev vrstvy rozhraní služeb.
4. Vrstva aplikačních služeb
 • Vrstva aplikačních služeb zahrnuje služby, kterými je vystavena službou zapouzdřená funkcionalita aplikací (aplikační logika). Jedná se o služby s různou úrovní granularity.
 • Příkladem může být služba, která zajišťuje konverzi měn, zápis informací o objednávce apod.
 • Vedle nových aplikací obsahující funkcionalitu služby se často jedná o zapouzdření vystavených rozhraní již existujících aplikací . Na příklad funkcionalita „záznam informací o objednávce“ je často např. součástí již implementovaného modulu „prodej“ ERP systému. SEC1#Vrstva byznys služeb
 • Vrstva byznys služeb představuje služby, které zapouzdřují byznys logiku, která je přínosná pro organizaci. Jde o služby dvou základních typů:
  • byznys služba orientovaná na úlohu , což je služba, která zapouzdřuje obchodní logiku úlohy nebo byznys procesu. Příkladem může být proces nákupu,
  • byznys služba orientovaná na byznys objekt (entitu), tj. služba, která zapouzdřuje obchodní logiku, která je spojena s nějakým byznys objektem. Příkladem může být objednávka. Taková služba nabízí veškeré aktivity, které s tímto objektem požadujeme realizovat.
5. Vrstva orchestračních služeb
 • Vrstva orchestračních služeb představuje služby, které řídí dle předpisů a pravidel vykonávání byznys služeb, tj. realizují nějakou úlohu nebo proces.
 • Protože se jedná opět o službu, často je orchestrační služba chápána i jako byznys služba, která může být zapojena do „vyšší úrovně“ orchestrace.
6. Poznámky, reference
 • Gála a další, Podniková informatika, 2009