Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : TMS (Treasury management system)
TMS (Treasury management system)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F312
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Procházka, J. (Zásilkovna, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-05-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Účel, smysl faktoru TMS (Treasury Management System)
 • Účelem TMS je centralizace veškerých dat , které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s agendou treasury (data z účetnictví, data z banky, makroekonomická data a další manuálně vkládaná data).
 • Umožňuje v reálném čase vyhodnocovat situaci a dle toho řídit jak krátkodobou, tak dlouhodobou likviditu podniku. Mimo to umožňuje i komunikaci s bankou ve smyslu managementu platebního styku přímo v TMS, to znamená, že není nutné exportovat platby z účetního systému, jak je to dosud obvyklé.
2. Obsahové vymezení TMS (Treasury Management System)
 • TMS poskytuje základní funkcionalitu uvedenou v následujícím přehledu:
2.1. Import otevřených pohledávek a závazků
 • Aby jakýkoliv TMS mohl splňovat jeho funkci, potřebuje hned několik dat z různých zdrojů.
 • Primárně se jedná o data z účetního systému, respektive otevřené pohledávky a závazky. TMS pro účely řízení cash flow (CF) potřebuje znát hned několik údajů.
 • Struktura exportu (v podobě XML, CSV či jiné podobné formáty pro výměnu dat) je následující:
  • datum vystavení dokladu/faktury,
  • datum splatnosti,
  • částka,
  • měna,
  • kurz,
  • typ dokladu či jiné označení o jaký typ příjmu/výdaje se jedná,
  • variabilní symbol,
  • ostatní volitelné údaje dle využitelnosti pro přídavné moduly (např. číslo dodavatele/odběratele, vybrané číslo bankovního účtu protistrany atd.).
 • Na základě těchto dat bude splněna základní funkcionalita TMS, tedy report plánovaného CF. Vzhledem k délce splatnosti dokladů/faktur je logické, že takový plán CF je důvěryhodný v délce D + 30 dní (30 dní je uvažovaná obvyklá délka splatnosti).
 • Technicky je export dat z účetnictví zajištěn několika skripty, které jsou automaticky spouštěny několikrát za den v přesně daných intervalech a exportují je do přesně daného úložiště. Z tohoto úložiště se následně data importují pomocí dalšího skriptu pomocí importního modulu TMS . V tomto modulu je dále nutné zkontrolovat v rámci odhalení případných chyb log importu .
2.2. Master data
 • Z účetnictví jsou data dále importována do TMS číselníky dodavatelů a odběratelů za účelem aktuální databáze protistran. Součástí těchto dat jsou veškerá čísla bankovních účtů a adresy .
2.3. Makroekonomická data
 • Pro modelování budoucího vývoje CF a další potřebný reporting jsou nutná data od poskytovatelů makroekonomických dat , například aktuální kurzy měnových párů a úrokové sazby. Taková data jsou obvykle poskytována formou datových souborů ve formátu CSV či XML feedem.
 • V závislosti na typu podniku a jeho potřebách mohou být tato data využita například i pro přecenění uzavřených derivátových operací. Stejně jako v případě dat z účetnictví i v tomto případě jsou nastavené skripty v určených časech pro aktualizaci dat do TMS.
2.4. Komunikace s bankou
 • V rámci komunikace s bankou jsou přijímány či odesílány dva typy dat. Prvním typem je bankovní výpis.
 • Bankovní výpis je bohužel velmi častým problémem všech TMS. Tento problém spočívá v tom, že každá banka používá jiný formát a strukturu datového souboru výpisu. V rámci implementace TMS je tedy nutné každý formát výpisu zanalyzovat a vytvořit transformační skript pro převedení původní struktury bankovního výpisu do požadované struktury. Naštěstí existuje obecně přijímaný formát bankovního výpisu, kterým je MT940 s příponou STA. Přestože většina velkých bank tento formát podporuje, stále existuje mnoho bank jdoucí vlastní cestou a znesnadňují pracovníkům v treasury život.
 • Další skupinou přenášených dat jsou platební příkazy . TMS umožňuje vytvářet platební dávky přímo v systému a na základě získaných informací je možné platební dávky upravovat dle aktuální potřeby z pohledu CF. Technické zajištění přenosu dat je možné buď formou API, nebo vygenerováním platebního souboru (opět v datovém formátu CSV, XML atd.), který se importuje do platebního systému (například Multicash) nebo e-bankingu. Náročnost na strukturu dat je opět individuální a nejjednodušší řešení přináší právě Multicash, který je v bankovní sféře velmi často využívanou platformou pro centralizaci platebního styku.
2.5. Manuální data
 • Žádný TMS systém ani jakýkoliv jiný SW není schopný automaticky pokrýt všechny nutné vstupy pro 100% věrohodnost výstupů z TMS. Proto je součástí systému možnost vkládat všechny možné typy dat i ručně . Typicky se jedná například o mezibankovní převody v rámci podniku či uzavírání spotových operací, o kterých nelze dopředu účtovat, a nejsou tedy obsahem pravidelných importů z účetního systému.