Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Banky a pojišťovny
Banky a pojišťovny
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F010
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Banky a pojišťovny- obsahové vymezení faktoru

Specifika podnikové informatiky v bankách a pojišťovnách, např. aplikace podle bankovních produktů.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Velmi dobré finanční možnosti pro inovace IT. Ovšem pouze v případě, pokud je správně definovaný Business case (požadavek) na konkrétní inovaci. Tento Business case musí být oprávněný a každý detail, který by znamenal zvýšení nákladů, musí být náležitě odůvodněn. Po složitém schvalovacím procesu managementem a všemi zainteresovanými osobami může být myšlenka inovace uvedena do praxe.
 2. Inovace IT mohou mít pozitivní vliv na zvyšování konkurenceschopnosti banky. S tímto bodem souvisí i vysoká motivace k využití nových, moderních technologií apod.
 3. Silné týmy vlastních IT specialistů. Záleží však na definici IT specialisty. Obecně jsou totiž v bankovnictví silné týmy IT analytiků. Týmů, které mají na starost vývoj nebo technologické zajištění apod. je v bance jen velmi málo, jelikož zajišťují především základní životní funkce banky. Vývoj aplikací a správa technologické infrastruktury je většinou outsourcována.
 4. Rozsáhlé využití outsourcingu (pro vývoj aplikací, zpracování dat apod.).
 5. Rozvinutá IT infrastruktura a aplikace. Bez rozvinuté infrastruktury a sofistikovaných aplikací nemůže banka vůbec existovat. (není možné se v dnešní době vrátit k papíru a tužce, vkladním knížkám apod.).
 6. Vysoká motivace managementu na rozvoji IT. Tento bod souvisí s předchozím bodem – rozvoj IT a procesů v bance je každodenním cílem. IT zabezpečuje přístup ke klientům a vybízí klienta využívat další produkty banky. Významně se tak podílí na generování zisku.
 7. Definované a dokumentované procesy řízení, včetně informatických. Záleží však na každém oddělení banky. Některé oddělení má velmi podrobně zdokumentované všechny procesy, některé pouze okrajově. Záleží na vytíženosti kapacit, které dokumentaci zajišťují.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Vysoký počet uživatelů. Není až takovým problémem, do té doby, než nastane nenadálá a výjimečná situace (přírodní katastrofa apod.) Do té doby jsou výpadky IT apod. řešeny operativně, většinou v horizontu několika málo hodin. Pokud nastane výjimečná situace, je nutné mít správně nastavené Continuity od Business (krizový plán), který zabezpečí obnovu provozu. Většinou se klade důraz na to, aby k obnově došlo do 24 hodin, maximálně do 3 dnů.
 2. Vysoké počty zákazníků, rozsáhlé zákaznické databáze, velké množství používaných aplikací a s tím související složitost procesů, vysoké nároky na data management.
 3. Vysoké nároky na reporting. Banka má povinnost reportovat velké množství reportů mnoha institucím (ČNB, úvěrové registry, BASEL apod.).
 4. Vysoké nároky na provoz a bezpečnost IT infrastruktury a aplikací. Bezpečnost je v bankovnictví vždy „až“ na prvním místě Kromě zabezpečení chodu banky, infrastruktury a aplikací je velký důraz kladen také na bezpečnost informací.
 5. Vysoké nároky na integraci aplikací, zejména integraci aplikací provozního a ekonomického charakteru a na integraci napříč celým bankovním systémem (banky spolu navzájem komunikují např. prostřednictvím třetích stran – uvěrové registry apod.) Čím větší integrace, tím větší nároky jsou kladeny.
 6. Vysoké nároky na marketingové aplikace, data mining apod.
 7. Standardizace (pokud se jedná o globální banku). Velmi často pak dochází k neřešitelným situacím. Standardizace v tu chvíli dokáže paralizovat banku, aniž by to bylo jejím cílem.
 8. Vysoké nároky na znalosti zaměstnanců banky