Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Architektura IT služeb
Architektura IT služeb
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F151
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-18
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Architektura IT služeb obsahuje charakteristiku všech IT služeb poskytovaných v daném podniku.
 • Služba je popsána jejími parametry (obsah, objem, kvalita, cena, vazby dané služby na ostatní služby), které jsou podstatné pro byznys, přitom neobsahují žádné technické detaily, ke kterým se manažeři podniku nemohou adekvátně vyjadřovat.
2. Architektura orientovaná na služby (SOA, Service Oriented Architecture)
 • Je představována systémem IT služeb a jejich vzájemných vazeb.
 • Cílem SOA je nabídnout funkcionalitu IS stejným způsobem, jako to dělá byznys vůči svým zákazníkům, tj. formou služeb, včetně poskytnutí vhodného přístupu, kterým lze při užití již existující služeb vytvářet služby nové.
 • SOA lze chápat jako politiky, praktiky a rámce , které umožňují, aby funkcionalita aplikací byla poskytována a spotřebována jako množina služeb, a to v takové úrovni granularity (rozsahu funkcionality), kterou potřebuje příjemce služby. Ten je oddělen od implementace služby a používá pouze jednoduché na standardech založené rozhraní.
 • Architektura orientovaná na služby je postavena na třech klíčových principech :
  • První princip – „byznys procesy řídí služby a služby řídí technologii“ – znamená, že služby tvoří abstraktní vrstvu, která umožňuje vytvářet vztah mezi podnikovými procesy a aplikacemi a technologií.
  • Druhý princip – „byznys agilita“ – znamená schopnost IS/ICT rychle odpovídat na změny požadavků byznysu.
  • Třetí princip předpokládá, že „architektura orientovaná na služby se neustále vyvíjí“ a je plně zvládnuta (SOA Governance).
3. Efekty a výhody
 • služba v SOA je ve volné vazbě – na kontraktu založená specifikace služby zapouzdřuje všechny za ní se skrývající zdroje, které služba pro svoji činnost požaduje, včetně možnosti virtualizace těchto zdrojů, a kontrakt je smluvním rozhraním do softwarové logiky nabízené aplikací,
 • služba je standardizována – má v různých situacích vždy konzistentní chování, je znovupoužitelná a dodržuje oborové standardy,
 • služba je abstraktní – generalizace služby zajišťuje její vysokou vnitřní byznys flexibilitu a zároveň je abstraktním bodem (endpoint), kterým reaguje na události v systému,
 • služba je skládatelná (composable) a modulární – fraktálové principy dovolují za použití jiných specializovaných a orchestračních služeb vytvářet flexibilní řešení i při zajištění minimalizace možných závislostí mezi službami,
 • všechna metadata služby v celém jejím životním cyklu jsou uložena v persistentním úložišti,
 • v celém svém životním cyklu je zvládnuta (SOA governance).
4. Problémy a omezení
 • Předpokladem musí být jasně nadefinované služby,
 • Pro řešení SOA musí být příslušní specialisté.