Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Malý podnik
Malý podnik
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Lozan, P., KIT, VŠE
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Malý podnik - obsahové vymezení faktoru
 • Firmy s počtem 1 -100 zaměstnanců, s ročním obratem, který nepřesahuje 30 milionů Kč. /Informačnı́ systémy a technologie zde využı́vajı́ zhruba desı́tky osob.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Jednodušší podnikové procesy ,
 2. Jednodušší řízení podniku i informatiky - přesnější zpětná vazba a kontrola řešení bez nutnosti silně formálních postupů, omezuje potřebu formálnı́ch a intenzivnı́ch procesů monitorovánı́ a měřenı́ výkonnosti IT,
 3. Přirozenější zajištění souladu informatiky s cíli organizace - vlastnı́k nebo nejvyššı́ vedenı́ často přı́mo rozhoduje o IT,
 4. Méně náročná IT infratruktura - je spı́še stabilnı́ a nepodléhá významným výkyvům,
 5. Řı́zenı́ kapacit a dimenzovánı́ infrastruktury se zaměřuje spı́še na úložný prostor pro data, přı́padně konektivitu, spı́še než na výpočetnı́ výkon.,
 6. Využívá se pouze několik, většinou standardních aplikací .
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Pokud vlastnı́k nemá dostatečný přehled o IT, nemusı́ vždy odhalit nejlepšı́ způsob podpory cı́lů organizace, které IT mohou nabı́dnout,
 2. Omezené finančnı́ zdroje - vedou k vyššı́ opatrnosti ohledně investic do nových IT i přirozeně pečlivějšı́ sledovánı́ provoznı́ch nákladů,
 3. Hodnocenı́ přı́nosů investic může mı́t často poměrně zvláštní podobu, ale obecně jsou investice vzhledem k významnému dopadu na rozpočty malých organizacı́ patrně vı́ce uvážené a pečlivěji hodnocené,
 4. Podnik nemusı́ disponovat potřebnými znalostmi a často nemohou zaměstnávat specialisty na činnosti, které nepředstavujı́ hlavnı́ předmět podnikánı́. Velmi malé organizace nemusı́ disponovat dostatečným počtem vhodně kvalifikovaných osob, které by mohly být plně vyčleněny pro řı́zenı́ IT a péči o ně,
 5. Pracovníci v IT musí zajišťovat širokou škálu úkolů,
 6. V přı́padě řı́zenı́ informatiky v malých organizacı́ch hraje kriticky významnou roli uvědoměnı́ a podpora nejvyššı́ho vedenı́, protože ji jednoduše nelze nahradit formálnı́mi přı́kazy a často ani jinou úrovnı́ řı́zenı́,
 7. Neformálnı́ komunikace a struktury mohou v přı́padě malých organizacı́ vést k obtı́žnějšı́mu vynucovánı́ nově zaváděných pravidel a pro razantnı́ změny nejspı́š nepostačı́ pouze vydánı́ nařı́zenı́.