Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Middleware
Middleware
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F836
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení middleware
 • Smyslem technologie, která se souhrnně označuje pojmem middleware, je, aby v prostředí existence různorodých (heterogenních) distribuovaných aplikací , které jsou často autonomní (na jiných aplikacích nezávislé), bylo možné t yto aplikace integrovat do většího celku. Kromě toho je nutné, aby tyto samostatné aplikace byly schopny si navzájem poskytovat své aplikační služby prostřednictvím počítačové sítě.
 • Middleware je programové vybavení, které je umístěno mezi operačním systémem a aplikacemi a které nabízí aplikacím všestranně použitelnou množinou služeb (Bernstein, 1996).
 • Služby vytvářejí provozní systémové prostředí, které umožňuje procesům, programům a aplikacím vzájemnou interakci v distribuovaném systému prostřednictvím sítě (Lheureux a další, 2004).
2. Služby middleware
 • Služby middleware lze rozdělit do tří kategorií na (Lheureux a další, 2004):
  • služby základního middleware,
  • služby integračního middleware,
  • služby middleware aplikační integrace.
2.1. Služby základního middleware
 • Služby základního middleware jsou nezbytné pro provozování aplikací, jejichž zpracování je distribuováno, tzn., probíhá na různých počítačích vzájemně propojených počítačovou síti.
 • Tyto služby zajišťuje platformový middleware reprezentovaný aplikačními servery.
 • Komunikaci mezi aplikacemi navzájem, případně mezi částmi aplikace potom zajišťuje komunikační middleware . Přitom komunikace může být blokovaná anebo neblokovaná . U blokované komunikace to znamená, že aplikace, která vysílá svůj požadavek, pozastaví své zpracování, dokud neobdrží odpověď na tento požadavek. U neblokované komunikace tomu tak není.
 • Aplikace potřebují přístup k datům . Data však mohou být spravována různými systémy. Pro přístup k datům potom aplikace využívá middleware pro přístup k datům , který jí zprostředkuje přístup k systému, který data spravuje.
2.2. Služby integračního middleware
 • Služby integračního middleware jsou nezbytné proto, aby bylo možné vzájemně propojit autonomní aplikace do většího celku s tím, že zásahy do propojovaných aplikací budou minimální.
 • V této kategorii se objevuje celá škála služeb, např.:
  • služby transformující zprávy, které si aplikace vyměňují, do takového formátu, aby zprávě konkrétní aplikace rozuměla,
  • služby schopné zprávu inteligentně směrovat mezi různorodými aplikacemi,
  • služby schopné koordinovat spolupráci několika různých samostatných aplikací tak, že tato spolupráce přináší novou aplikační funkci,
  • služby schopně centralizovaně řídit podniková obchodní pravidla a jejich vyhodnocení poskytovat různorodým aplikacím,
  • služby schopné poskytnout transparentní přístup k datům, ať tato data spravuje databázový systém či jiná aplikace.
 • Aplikaci se při použití těchto služeb jeví datová základna jako centralizovaná a to přesto, že fyzicky je různorodě rozmístěna v síti.
2.3. Služby middleware aplikační integrace
 • Služby middleware aplikační integrace netvoří čistě middlewarové prostředky, ale služby jsou zde úzce svázány s konkrétní aplikací . V této kategorii dominantní roli hrají tzv. aplikační adaptéry . Ty umožňují aplikaci komunikovat buďto s na trhu dominantní aplikací (SAP, Oracle, Salesforce apod.) anebo tak, že komunikace odpovídá standardům v daném segmentu trhu (S.W.I.F.T, ebXML, RosettaNet apod.).
 • Druhou významnou skupinou služeb middleware aplikační integrace je ta, která umožňuje původně samostatné (autonomní) různorodé (heterogenní) a distribuované aplikace složit (komponovat) do většího celku (kompozice) . Přitom služby umožňují, aby kompozice byla relativně snadno rozdělena a znovu složena jiným způsobem v závislosti na změně v požadavcích byznysu.
 • Velmi významnou roli při komunikaci aplikací hraje využití jazyka XML , který umožňuje překonat heterogenitu a autonomii aplikací, které vstupují do integrovaného celku. Technologie, která tuto oblast řeší, se označuje jako „ web service “.
 • Dnes je toto řešení součástí takřka všech prostředků middleware a je klíčovým prvkem SOA (Service-Oriented Architecture) , který umožňuje aplikace budovat jako množinu volně vázaných skládatelných služeb. Koncept je označován jako služebně orientovaná architektura nebo architektura orientovaná na služby.
3. Poznámky, reference