Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Middleware
Middleware
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F836
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení middleware

Smyslem technologie, která se souhrnně označuje pojmem middleware, je, aby v prostředí existence různorodých (heterogenních) distribuovaných aplikací, které jsou často autonomní (na jiných aplikacích nezávislé), bylo možné tyto aplikace integrovat do většího celku. Kromě toho je nutné, aby tyto samostatné aplikace byly schopny si navzájem poskytovat své aplikační služby prostřednictvím počítačové sítě.

Middleware je programové vybavení, které je umístěno mezi operačním systémem a aplikacemi a které nabízí aplikacím všestranně použitelnou množinou služeb (Bernstein, 1996). Služby vytvářejí provozní systémové prostředí, které umožňuje procesům, programům a aplikacím vzájemnou interakci v distribuovaném systému prostřednictvím sítě (Lheureux a další, 2004).

2. Služby middleware

Služby middleware lze rozdělit do tří kategorií na (Lheureux a další, 2004):

  • služby základního middleware,
  • služby integračního middleware,
  • služby middleware aplikační integrace.

2.1. Služby základního middleware

Služby základního middleware jsou nezbytné pro provozování aplikací, jejichž zpracování je distribuováno, tzn., probíhá na různých počítačích vzájemně propojených počítačovou síti. Tyto služby zajišťuje platformový middleware reprezentovaný aplikačními servery. Komunikaci mezi aplikacemi navzájem, případně mezi částmi aplikace potom zajišťuje komunikační middleware. Přitom komunikace může být blokovaná anebo neblokovaná. U blokované komunikace to znamená, že aplikace, která vysílá svůj požadavek, pozastaví své zpracování, dokud neobdrží odpověď na tento požadavek. U neblokované komunikace tomu tak není. Aplikace typicky potřebují přístup k datům. Data však mohou být spravována různými systémy. Pro přístup k datům potom aplikace využívá middleware pro přístup k datům, který jí zprostředkuje přístup k systému, který data spravuje.

2.2. Služby integračního middleware

Služby integračního middleware jsou nezbytné proto, aby bylo možné vzájemně propojit autonomní aplikace do většího celku s tím, že zásahy do propojovaných aplikací budou minimální. V této kategorii se objevuje celá škála služeb. Jedná se např. o:

  • služby transformující zprávy, které si aplikace vyměňují, do takového formátu, aby zprávě konkrétní aplikace rozuměla,
  • služby schopné zprávu inteligentně směrovat mezi různorodými aplikacemi,
  • služby schopné koordinovat spolupráci několika různých samostatných aplikací tak, že tato spolupráce přináší novou aplikační funkci,
  • služby schopně centralizovaně řídit podniková obchodní pravidla a jejich vyhodnocení poskytovat různorodým aplikacím,
  • služby schopné poskytnout transparentní přístup k datům, ať tato data spravuje databázový systém či jiná aplikace. Aplikaci se při použití těchto služeb jeví datová základna jako centralizovaná a to přesto, že fyzicky je různorodě rozmístěna v síti.

2.3. Služby middleware aplikační integrace

Služby middleware aplikační integrace netvoří čistě middlewarové prostředky, ale služby jsou zde úzce svázány s konkrétní aplikací. V této kategorii dominantní roli hrají tzv., aplikační adaptéry. Ty umožňují aplikaci komunikovat buďto s na trhu dominantní aplikací (SAP, Oracle, Salesforce apod.) anebo tak, že komunikace odpovídá standardům v daném segmentu trhu (S.W.I.F.T, ebXML, RosettaNet apod.). Druhou významnou skupinou služeb middleware aplikační integrace je ta, která umožňuje původně samostatné (autonomní) různorodé (heterogenní) a distribuované aplikace složit (komponovat) do většího celku (kompozice). Přitom služby umožňují, aby kompozice byla relativně snadno rozdělena a znovu složena jiným způsobem v závislosti na změně v požadavcích byznysu.

Velmi významnou roli při komunikaci aplikací hraje využití jazyka XML, který umožňuje překonat heterogenitu a autonomii aplikací, které vstupují do integrovaného celku. Technologie, která tuto oblast řeší, se označuje pojmem „web service“. Dnes je toto řešení součástí takřka všech prostředků middleware a je klíčovým prvkem SOA (Service-Oriented Architecture), který umožňuje aplikace budovat jako množinu volně vázaných skládatelných služeb. V češtině je tento koncept označován jako služebně orientovaná architektura nebo architektura orientovaná na služby.

Jeho plánování a řízení je obsahem skupiny úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ). Obvykle se řeší i ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ).

3. Poznámky, reference

Gála, L. ; Pour, J. ;Šedivá, Z. - Podniková informatika: 3., přepracované a aktualizované vydání - (Grada Publishing 2015) - ISBN9788024754574,

LHEUREUX, B., SCHULTE, R., NATIS, Y. , MCCOY, D. , GASSMAN, B. , SINUR, J. , THOMPSON, J. , PEZZINI, M. , KENNEY, F. , FRIEDMAN, T. , GILBERT, M., PHIFER, G. - Who‘s Who in Middleware, 1Q04. - ([On-line]. Gartner RAS Core Strategic Analysis Report R-22-2153. 2004).