Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Strategický dashboard
BI: Strategický dashboard
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F417
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Křemenák, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení strategického dashboardu

Strategický dashboard se zabývá řízením strategie na úrovni podniku. Jeho hlavním zaměřením je identifikace aktuálního stavu společnosti vzhledem k stanoveným strategickým cílům. Obsahuje také kroky a postupy, vedoucí k jejich naplnění. Využívá statistické metody a porovnává jednotlivé metriky z hlediska příčin a následků. Dělí se na dva typy – Balance Scorecard a Management Scorecard.

2. Příklad strategického dashboardu

3. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Ujasnění a vymezení celopodnikových strategických cílů, jejich průběžný monitoring a kontrola,
  2. Srozumitelné a přehledné zprostředkování podnikových cílů zaměstnancům,
  3. Umožňuje nejvyššímu vedení společnosti komplexně řídit její chod a organizaci,
  4. Využití efektu příčina-následek a jeho empirické ověření pomáhá objasnit firemní souvislosti a upozornit tak na potenciální příležitosti a problémy společnosti,
  5. Pohlíží na společnost jako celek a díky tvorbě strategických map umožňuje nacházet a vytvářet souvislosti ve vnitřních činnostech.

4. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Časová náročnost zavedení a udržení z důvodu zachování konzistence v celém podniku,
  2. Narušení stanovené strategie společnosti z důvodu neochoty zaměstnanců přijmout stanovené podnikové cíle za své,
  3. Odchod klíčového pracovníka, podílejícího se na tvorbě firemní strategie, může mít neblahý vliv na další definování a plnění strategických cílů společnosti,
  4. Špatné definování a uplatnění ukazatelů, sledujících plnění stanovených cílů.