Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Extract Transform Load (ETL / ELT)
Extract Transform Load (ETL / ELT)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F407
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení ETL
 • ETL (Extract, Transform, Load) je jednou z nejvýznamnějších komponent celého komplexu business intelligence. Běžným označením pro prostředky ETL je rovněž datová pumpa .
 • Jejím úkolem je data ze zdrojových systémů vybrat (Extract) , upravit data do požadované formy a uspořádání (Transform) a nahrát je do specifických datových struktur, resp. datových schémat datového skladu nebo tržiště ( Load ).
 • ELT – je komponenta, která data vybírá ze zdroje, ukládá je do cílové databáze a teprve tam dochází k požadovaným transformacím
 • Otázky spojené s nasazením ETL / ELT jsou formulovány ve scénáři (S455).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Díky ETL lze z množiny nestrukturovaných dat vyjmout právě ta data, která mají být relevantní vzhledem k zákaznickým požadavkům na podporu řízení, resp. k řešení datového skladu (DWH),
 2. Velké množství ETL nástrojů umožňuje flexibilní přístup a schopnost identifikovat právě nástroj, který nejvíce odpovídá řešení konkrétní úlohy,
 3. Pomocí ELT metody lze rozdělit DWH procesy na diverzní části , které následně dělí projekt na subprojekty a nabízí tak transparentní pohled na celkový proces,
 4. Obvykle je ELT implementace všech zdrojových dat nahrávána do DWH jako část extrakčního a loadovacího procesu . Tato situace v kombinaci s isolovaným transformačním procesem znamená, že možné změny mohou být v DWH struktuře relativně snadno realizovány,
 5. Čištění dat - odstranění duplicitní dat, chyb způsobených lidským faktorem, atd.,
 6. ETL procesy v běžném případě probíhají ve stejné časové frekvenci a ve stanoveném čase (většinou v noci). Tento způsob nasazení je zcela vyhovující pro většinu operativních analýz,
 7. Podporuje speciální typy analýz , vyžadujících okamžité vyhodnocení, př. fraud systémy,
 8. Centralizovaná správa transformací bývá uložena v repozitáři,
 9. Nabízí možnost vytváření a správy metadat ,
 10. Řízené plánování a spouštění transformací ,
 11. Správně navržený ETL proces umožňuje načíst data s neúplnou, nebo porušenou referenční integritou ,
 12. Správně navržený ETL systém zaznamenává všechny chyby do chybového žurnálu,
 13. Při využití ELT je podstatným efektem zvýšení provozního výkonu za předpokladu výkonné cílové databáze,
 14. Obdobou transformačních nástrojů jsou nástroje pro datovou integraci v reálném čase (Enterprise Application Integration, EAI), zajišťující datové transfery v okamžiku změny ve zdrojové produkční databázi,
 15. Jinou variantou je integrace podnikových informací (Enterprise Information Integration, EII), fungující na federativním konceptu, kde jsou data pro analýzy zprostředkována přímo ze zdrojových databází bez jejich fyzické transformace. Ta se často označuje jako datová virtualizace.
3. Problémy a omezení spojené s faktorem
 1. Modifikace původní‘ ETL procedury představuje nárůst nákladů a času na její řešení,
 2. V případě změny ETL technologie je nutná znalost aktuálního i původního skriptovacího jazyka ,
 3. Pro řešitele je nezbytně nutná znalost transformačních technik , metodik a funkcionalit,
 4. Při nedodržení pravidel uplatňovaných při ETL (tj. funkcionalita a metodika), je princip ETL prakticky nevyužitelný a stává se při opětovném využití nepřehledným (nečitelná dokumentace způsobuje nepřehledný systém ETL procedur),
 5. Vysoká míra závislosti na analýze primárního systému,
 6. Technologické bariery (např. systém není schopen transformovat zdrojový datový formát).
4. Reference:
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5.