Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Zdravotnictví
Zdravotnictví
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F015
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Potančok, M. (VŠE-KIT)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Zdravotnictví - obsahové vymezení faktoru
 • Zdravotnictví je oblast, která klade velmi specifické požadavky na všechna používaná zařízení, tedy také IT. Důvod lze spatřovat v primárním cíli každého zdravotnického zařízení, kterým je léčba pacientů a snaha o zlepšení jejich zdravotního stavu. Analýza [Karpecki, 2010] potvrzuje vzrůstající důležitost informačních systémů používaných ve zdravotnických zařízeních.
 • Tyto systémy se stávají až kritickými pro provoz a průběh léčebných procesů. I přes tuto skutečnost jsou vynaložené finanční prostředky mnohem menší než v jiných oblastech (např. bankovnictví, či telekomunikacích) [Potter et al., 2011].
 • Zdravotnická zařízení využívají následující základní skupiny systémů :
  • nemocniční informační systém,
  • informační systém pro oddělení zobrazovacích metod,
  • provozní informační systém,
  • administrativní informační systém.
2. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
 1. IT může mít zásadní vliv na kvalitu péče o pacienta a tedy na lidský život jako takový.
 2. Práce s velmi citlivými údaji , vystupují zde právní, etické a mravní důvody ochrany dat. Je morálně a legislativně nezbytné řešit intenzivně ochranu dat pacientů. Na druhé straně lékaři potřebují tato data sdílet tak, aby měli dostatek podkladů pro léčbu. Sdílení zásadním způsobem ztěžuje ochranu dat a vždy s sebou přináší bezpečnostní rizika.
 3. Silná vazba na legislativu - Souvisí především s citlivostí dat, lidským zdravím a nezbytného určení úrovně kvality péče, kterou lze pomocí IT zásadním způsobem ovlivnit.
 4. Obrovské objemy dat - Především radiodiagnostika (oddělení zobrazovacích metod) produkuje až několik GB dat denně. Data je nutné efektivně zpracovávat, ukládat, distribuovat, zobrazovat a archivovat. Pro všechny výše uvedené činnosti s daty je nutné zohledňovat jednotlivá oddělení v podobě prioritizace doručování dat (např. při souběžné žádosti o data má vždy přednost operační sál před lůžkovým oddělením).
 5. Zpoždění finančního vyúčtování - Mnoho zdravotnických zařízení (především nemocnic) je financováno pomocí tzv. paušálních plateb od zdravotních pojišťoven. Jedná se o platby, jejichž výše vychází z referenčního (minulého) období. Celkové skutečné finanční vyúčtování probíhá s měsíčním nebo ročním zpožděním.
 6. Obtížné určení nákladů jednotlivých případů - Vzhledem k používaným paušálním platbám od zdravotních pojišťoven, které vycházejí z referenčních období, je obtížné (téměř nemožné) sledovat vynaložené náklady na jednotlivý případ (pacienta) v reálném čase.
 7. Předsudky - Řada lékařů, ostatních zdravotnických pracovníků a také pacientů má neustále velmi negativní postoje a předsudky k používání nových technologií v oblasti zdravotnictví.
 8. 24x7x365 - Je nutné si uvědomit nepřetržitý provoz (24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 356 dní v roce) kritických pracovišť, na kterých závisí lidský život (viz výše). Tato pracoviště často nemohou být okamžitě nahrazena jinými.
 9. Omezené finanční možnosti pro investice do IT - Vynaložené finanční prostředky jsou mnohem menší než v jiných oblastech (např. bankovnictví, či telekomunikacích),
 10. Vysoké nároky na integraci zdravotnických a ekonomických systémů - Vzhledem ke způsobu hrazení většiny výkonů zdravotními pojišťovnami, je nezbytné zabezpečit předávání veškerých potřebných dat ze zdravotnických systémů do výkaznictví zdravotním pojišťovnám.
3. Poznámky, reference