Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Zdravotnictví
Zdravotnictví
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F015
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Potančok, M. (VŠE-KIT)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Zdravotnictví - obsahové vymezení faktoru

Specifika podnikové informatiky (IS/ICT) ve zdravotnických zařízeních bez lůžkové části a zdravotnických zařízeních s lůžkovou částí.

Zdravotnictví je oblast, která klade velmi specifické požadavky na všechna používaná zařízení, tedy také IS/ICT. Důvod lze spatřovat v primárním cíli každého zdravotnického zařízení, kterým je léčba pacientů a snaha o zlepšení jejich zdravotního stavu. Analýza [Karpecki, 2010] potvrzuje vzrůstající důležitost informačních systémů používaných ve zdravotnických zařízeních. Tyto systémy se stávají až kritickými pro provoz a průběh léčebných procesů. I přes tuto skutečnost jsou vynaložené finanční prostředky mnohem menší než v jiných oblastech (např. bankovnictví, či telekomunikacích) [Potter et al., 2011].

Zdravotnická zařízení využívají následující základní skupiny systémů: nemocniční informační systém, informační systém pro oddělení zobrazovacích metod, provozní informační systém a administrativní informační systém.

2. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. IT může mít zásadní vliv na kvalitu péče o pacienta a tedy na lidský život jako takový.
  2. Práce s velmi citlivými údaji, vystupují zde právní, etické a mravní důvody ochrany dat. Je morálně a legislativně nezbytné řešit intenzivně ochranu dat pacientů. Na druhé straně lékaři potřebují tato data sdílet tak, aby měli dostatek podkladů pro léčbu. Sdílení zásadním způsobem ztěžuje ochranu dat a vždy s sebou přináší bezpečnostní rizika.
  3. Silná vazba na legislativu - Souvisí především s citlivostí dat, lidským zdravím a nezbytného určení úrovně kvality péče, kterou lze pomocí IS/ICT zásadním způsobem ovlivnit.
  4. Obrovské objemy dat - Především radiodiagnostika (oddělení zobrazovacích metod) produkuje až několik GB dat denně. Data je nutné efektivně zpracovávat, ukládat, distribuovat, zobrazovat a archivovat. Pro všechny výše uvedené činnosti s daty je nutné zohledňovat jednotlivá oddělení v podobě prioritizace doručování dat (např. při souběžné žádosti o data má vždy přednost operační sál před lůžkovým oddělením).
  5. Zpoždění finančního vyúčtování - Mnoho zdravotnických zařízení (především nemocnic) je financováno pomocí tzv. paušálních plateb od zdravotních pojišťoven. Jedná se o platby, jejichž výše vychází z referenčního (minulého) období. Celkové skutečné finanční vyúčtování probíhá s měsíčním nebo ročním zpožděním.
  6. Obtížné určení nákladů jednotlivých případů - Vzhledem k používaným paušálním platbám od zdravotních pojišťoven, které vycházejí z referenčních období, je obtížné (téměř nemožné) sledovat vynaložené náklady na jednotlivý případ (pacienta) v reálném čase.
  7. Předsudky - Řada lékařů, ostatních zdravotnických pracovníků a také pacientů má neustále velmi negativní postoje a předsudky k používání nových technologií v oblasti zdravotnictví.
  8. 24x7x365 - Je nutné si uvědomit nepřetržitý provoz (24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 356 dní v roce) kritických pracovišť, na kterých závisí lidský život (viz výše). Tato pracoviště často nemohou být okamžitě nahrazena jinými.
  9. Omezené finanční možnosti pro investice do IT - Vynaložené finanční prostředky jsou mnohem menší než v jiných oblastech (např. bankovnictví, či telekomunikacích),
  10. Vysoké nároky na integraci zdravotnických a ekonomických systémů - Vzhledem ke způsobu hrazení většiny výkonů zdravotními pojišťovnami, je nezbytné zabezpečit předávání veškerých potřebných dat ze zdravotnických systémů do výkaznictví zdravotním pojišťovnám.

3. Poznámky, reference

Gygalová, M. - Financování zdravotnictví. - (Právnická fakulta Masarykovy univerzity 2009),

Karpecki, L. - ICT ve velkých nemocnicích - (CIO Business World. č. 4. ISSN 1803-7321 2010),

Kunstová, R., Potančok, M. - How to Measure Benefits of Non-standard Healthcare Systems - (Engineering Economics [online]. ISSN 2029-5839. Dostupné z: doi:10.5755/j01.ee.24.2.2515 2013) roč. 24, č. 2, s. 119–125 (30. August, 2013),

La, T. - Maslowova pyramida - (Psychoanalýza [online]. [vid. 28. September 2013] 2013),

Lee, E. S., Mcdonald, D. W., Anderson, N. ; Tarczy-Hornoch, P. - Incorporating collaboratory concepts into informatics in support of translational interdisciplinary biomedical research - (International Journal of Medical Informatics [online]. 2009) roč. 78, č. 1, s. 10–21,

[ Bakalářská práce] Potančok, M. - Analýza užití digitalizace na radiodiagnostickém pracovišti - (VŠE 2010),

Potančok, M. - Informační systémy ve zdravotnických zařízeních [online] - (Praha. VŠE 2012),

Potter, K. ; Smith, M. ; Guevara, J. K. ; Hall, L. & Stegman, E. - IT Metrics : IT Spending and Staffing Report - (Stamford. Gartner 2011).