Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení a analytika ve výrobě
Řízení a analytika ve výrobě
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO006
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Cílem domény je presentovat charakteristiku řízení výrobního podniku a jeho IT, a to ve všech podstatných vazbách.
 • Doména je orientována primárně na strojírenskou výrobu a vychází ze standardního postupu vytváření výrobku , tj.:
  • zpracování nakupovaného materiálu,
  • výroba jednotlivých dílů, jednoduchých základních částí z nakupovaného materiálu,
  • výroba podsestav výrobku, dílčích funkčních celků v rámci výrobku,
  • výroba sestav, vyšších technicky složitějších celků, které mohou plnit samostatně komplexní funkci,
  • zhotovení finálních produktů odpovídajících požadavkům konkrétního zákazníka.
 • Uvedeným stavům přípravy výrobku odpovídají i základní etapy výroby :
  • Uložení a správa výrobních zásob na skladě materiálů, případně polotovarů,
  • Výrobní fáze 1 – výroba dílů, shodných částí pro všechny výrobky s využitím základních technologií,
  • Uložení na mezioperační sklad polotovarů, pokud nejdou okamžitě do další výrobní fáze,
  • Výrobní fáze 2 – výroba podsestav, případně sestav,
  • Uložení na mezioperační sklad podsestav, resp. sestav, pokud nejsou ihned do další výrobní fáze,
  • Výrobní fáze 3 – zhotovení, kompletace finálních výrobků,
  • Uložení finálních výrobků do expedičních skladů před odesláním konečnému zákazníkovi,
 • Součástí navržených úloh řízení výroby je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout komplexní pohled na řízení tohoto typu podniků ve všech relevantních souvislostech.
 • Nejpodstatnější charakteristiky výrobních podniků z pohledu IT obsahuje faktor "Výroba" (F007 ).
 • Doména má vymezit celkový obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení analytiky výroby.
2. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb - (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu - (TGQ150 ),
 • Řízení skladů - (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ),
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek - (TGQ500XMN ),
 • Technická příprava výroby - (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby - (TGQ520XMN ),
 • Dílenské řízení výroby - (TGQ530XMN ).
3. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 5 základních úloh - podrobnější charakteristika jednotlivých typů úloh je v úvodní doméně (DO0 ) a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Transakční úlohy - zajištění obchodních a dalších transakcí,
  • Reportingové úlohy - vytváření požadovaných reportů, sestav, výkazů,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy ukazatelů prodeje zboží a služeb podle zvolených dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení, tj. plánovaných ukazatelů podle zvolených dimenzí,
 • Další úlohy pro jednotlivé oblasti řízení mají specifický charakter, jako např. inventury, blokování materiálu atd.
4. Analytika výrobního podniku, Business Analytics

4.1. Předmět analytiky výrobního podniku

Vymezení předmětu podnikové analytiky v rámci MBI je dáno třemi výše uvedenými typy úloh – reportingové, analytické, plánovací. Další část paragrafu obsahuje jejich přehled a odkazy na jednotlivé úlohy:

 • Reportingové úlohy:
  • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
  • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A),
  • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
  • Personální reporting (UQ253A ),
  • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
  • Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ), Reporting TPV (UQ513AXMN ), Reporting DŘV (UQ533AXMN ),
 • Analytické úlohy:
  • Strategické analýzy (UQ001A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ),
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
  • Analýzy závazků (UQ064A ) Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
  • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ),
  • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), Analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ), DŘV (UQ534AXMN ),
 • Plánovací úlohy:
  • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
  • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
  • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
  • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Plánování nákupu (UQ155A ),
  • Personální plánování (UQ255A ),
  • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
  • Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ),
 • Úlohy evidenční, transakční a specifické většinou vytvářejí, kromě jiného, zdroje dat pro výše uvedené úlohy reportingové, analytické a plánovací.
4.2. Faktory, principy a součásti řešení podnikové analytiky
 • Do podnikové analytiky (Business Analytics) spadá celá škála technologií a řešení, které se na sebe různě váží, doplňují se, resp. poskytují zcela specifické služby. Jejich souhrnný přehled a hlavní souvislosti jsou na stránce Business Analytics (BA), (FG070 ),
 • K nejčastěji využívaným nástrojům a řešením patří v současné době:
  • celý komplex nástrojů a produktů Business Intelligence (FSG400 ),
  • samoobslužná řešení analytických aplikací – Self Service Business Intelligence (F455 ),
  • řešení vizualizace dat a analytických panelů na obrazovkách uživatelů – dashboardů (F414 ),
  • podpora řešení plánovacích úloh v prostředí Business Intelligence (F453 ),
  • řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh na mobilních zařízeních – mobilní BI (F460),
  • nástroje pro řešení prediktivní analytiky (F454 ),
  • komplex nástrojů a technologií pro zpracování a analýzy extrémně velkých objemů dat - Big Data Analytics (F457 ),
 • Řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh s podporou IT zasahuje prakticky do všech oblasti řízení podnikového IT . Souhrnný přehled takových úloh nabízí druhá část stránky věnované základním charakteristikám Business Analytics (FG070 ),
 • Vedle technologických faktorů řešení BA jsou pro jeho kvalitu a využití podstatné i faktory, které ho ovlivňují v širším kontextu , zejména:
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  • Úroveň managementu (FSG050 ) a další.
4.3. Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti
 • Na řešení úloh podnikové analytiky se podílí komplex pracovníků v jasně vymezených rolích – viz stránka Specialisté pro Business Analytics (RGQ100).
4.4. Doporučené postupy řešení IT v podnikové analytice
 • Postupy řešení úloh odpovídají vesměs použitým nástrojům, resp. jejich skupinám. V tomto případě jsou to standardní IT úlohy a postupy :
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 • V rámci specifických IT úloh a jejich postupů jsou k dispozici:
  • Tvorba dashboardu a řešení kvalitní vizualizace dat, (U441A ),
  • Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ),
  • Řešení a využití dolování dat (U445A).
4.5. Metody pro řešení podnikové analytiky
 • Pro řešení projektů BA , tj. výše uvedených IT úloh a postupů se využívají převážně následující metody :
  • Datové modelování (M501 ),
  • Procesní modelování (M502 ),
  • Dimenzionální modelování (M504 ),
 • K řešení vlastního byznys obsahu jsou často využité metody:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • Benchmarking (M005 ),
  • Segmentace zákazníků (M006 ),
  • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
  • Manažerské účetnictví (M033 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Metody řízení investic (M038 ).
4.6. Nástroje a aplikace pro podnikovou analytiku
 • Komplexní Business Intelligence aplikace představují příklady produktů na stránkách Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ) zahrnují detailnější charakteristiky produktů na následujících stránkách:
  • Power Pivot : Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ), Power Pivot – zdroje dat (AQ001B ), Power Pivot – příprava dat (AQ001C ),
  • Power View (AQ001D ),
  • Power BI: Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ), Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ), Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C ), Power BI Service (AQ002D ), Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ),
  • Jazyk DAX: DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ), DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce (AQ003B ), DAX pro Power BI (AQ003C ),
  • BellaDati BI (AQ005A ),
  • Tableau (AQ006A ),
  • Qlik View (AQ007A),
  • Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ).
4.7. Metriky – ukazatelé v podnikové analytice a řízení, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • O rganizace a správa (IGQ90 ),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).
4.8. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ).

*** Další paragrafy se již vztahují k řízení podniku ***

5. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
 • Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN ).
6. Scénáře – problémy a otázky řízení podniku
 • Řeší se strategické řízení podniku (SQ011 ),
 • Řeší se finanční řízení podniku (SQ051 ),
 • Řeší se řízení závazků (SQ061 ),
 • Řeší se řízení pohledávek (SQ071 ),
 • Řeší se řízení mezd podniku (SQ081 ),
 • Řeší se controlling podniku (SQ091 ),
 • Řeší se řízení prodeje zboží a služeb (SQ100 ),
 • Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje (SQ101 ),
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu (SQ151 ),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
 • Řeší se řízení skladů (SQ205 ),
 • Řeší se řízení lidských zdrojů (SQ251 ),
 • Řeší se řízení majetku (SQ301 ),
 • Řeší se řízení investic a údržby (SQ302 ),
 • Řeší se marketing (SQ351 ),
 • Řeší se řízení dopravy (SQ401 ),
 • Řeší se řízení energií (SQ451 ),),
 • Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek (SQ501XMN ),
 • Řeší se technická příprava výroby, TPV (SQ511XMN ),
 • Řeší se operativní řízení výroby, OŘV (SQ521XMN ),
 • Řeší se dílenské řízení výroby, DŘV (SQ531XMN )
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích:
  • Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ),
  • Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ),
  • Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ),
  • Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ),
  • Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
7. Celkový přehled úloh dle oblastí podnikového řízení

Úlohy podnikového řízení a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Podnikové úlohy se člení do skupin takto:

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ),
  • Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ) :
  • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling – analýzy (UQ094A ), Controlling – plánování (UQ095A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ), Realizace prodejních transakcí (UQ102A ),
  • Prodej - standardní reporting (UQ103A ), Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ),
  • Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ),
  • Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ), Realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
  • Nákup - standardní reporting (UQ153A ), Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů, řízení inventur (TGQ200 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ),
  • Sklady - standardní reporting (UQ203A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ),
  • Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ):
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
  • Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd . (TGQ300 ):
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
  • Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • Marketingové evidence (UQ351A ), Marketingové transakce (UQ352A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ):
  • Evidence dopravy (UQ401A ), Doprava – transakce (UQ402A ),
  • Doprava - standardní reporting (UQ403A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ):
  • Evidence energií (UQ451A ), Řízení energií – transakce (UQ452A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ), Řízení energií – plánování (UQ455A ),
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ):
  • Evidence výrobních zakázek (UQ501AXMN ), Zpracování výrobních zakázek - transakce (UQ502AXMN ),
  • Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ),
 • Technická příprava výroby (TGQ510XMN ):
  • Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ),
  • TPV - technologická přípravy zakázky (UQ512AXMN ),
  • TPV - standardní reporting (UQ513AXMN ),
 • Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ):
  • Evidence operativního řízení výroby, OŘV (UQ521AXMN ),
  • Zpracování v operativním řízení výroby, OŘV - transakce (UQ522AXMN ),
  • Analýzy pro operativní řízení výroby, OŘV (UQ524AXMN ),
 • Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ):
  • Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV - transakce (UQ532AXMN ),
  • DŘV - standardní reporting (UQ533AXMN ),
  • Analýzy pro dílenské řízení výroby, DŘV (UQ534AXMN ),
 • Řízení IT ve výrobním podniku:
  • Strategické řízení IT (DO000 ),
  • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • Řízení provozu IT (DO700 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně