Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : AISEO
AISEO
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB16AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mazanec, D., Charvát, Z. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Správce: Ministerstvo vnitra ;Zapisovatelé: krajské úřady
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. AISEO - obsahové vymezení
 • AISEO je kompozitní služba – je tedy eGON služba informačního systému základních registrů , které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agendových informačních systémech. Jako kompozitní služba je součástí Registru obyvatel (ROB), což je je jeden ze základních registrů České republiky. Jeho vznik je dán zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Je spravován Správou základních registrů . Je součástí Informačního systému základních registrů (ISZR).
 • AISEO se zaměřuje na správu informací o občanech ČR a cizincích se specifickými vazbami k občanům ČR, popřípadě vazebně stíhaných cizincích a osobách, které české občanství pozbyly.
 • Jeho účelem je shromažďovat a uchovávat údaje o fyzických osobách, které jsou obyvateli ve smyslu relevantní právní úpravy, a tyto údaje poskytovat oprávněným subjektům.
 • Správa informací o občanech ČR a osobách s konkrétními vztahy vůči ČR či občanům ČR.
 • Možnost dohledání historie těchto dat pro úřední úkony či pro potřeby občanů.
1.1. Evidované subjekty
 1.  státní občané ČR,
 2. cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů,
 3. občané jiných členských států EU s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů,
 4. cizinci s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou,
 5. jiné fyzické osoby, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např.: přeshraniční pracovníci, zahraniční studenti vysokých škol, zahraniční statutáři právnických osob),

1.2. Uchovávané údaje
 1. věcné údaje :
  1. referenční údaje: Základní údaje o fyzické osobě, které většina orgánů veřejné moci potřebuje pro výkon své činnosti. Mohou je využívat, aniž by ověřovaly jejich správnost,
 2. technické údaje :
  1. autentizační údaje - údaje slouží k ověření skutečnosti, že uváděná identita fyzické osoby je skutečně její,
  2. identifikátory - je jím agendový identifikátor fyzické osoby, který jednoznačně identifikuje danou fyzickou osobu a údaje o ní vedené v agendě registru obyvatel.

2. Funkcionalita aplikace

2.1. Funkce ve vztahu k ROB
 1. primární zdroj dat - databázová struktura ROB bude vytvořena mimo jiné z dat zpracovávaných v informačním systému evidence obyvatel – konkrétně se jedná o data státních občanů České republiky. Před samotným převedením do ROB budou relevantní údaje vyhodnoceny z hlediska splnění předem nadefinovaných validačních pravidel (např. úplnost dat, souhlas s číselníkem). Cílem je ROB naplnit přesnými, úplnými a aktuálními údaji a označit ostatní údaje jako nesprávné ještě před jejich uložením v tomto registru,
 2. editační funkce - prostřednictvím AISEO budou do ROB vkládány nové záznamy, měněny zapsané referenční údaje a likvidovány záznamy splňující zákonem stanovené podmínky,
 3. informační funkce - prostřednictvím AISEO budou subjekty vykonávající agendu na úseku evidence obyvatel využívat referenční údaje vedené v ROB.
2.2. Referenční údaje
 1. příjmení,
 2. jméno, popřípadě jména,
 3. adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace,
 4. datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
 5. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
 6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 7. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
 8. záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna. Přijetím zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, bylo v zákoně o evidenci obyvatel nejen právně zakotveno postavení informačního systému evidence obyvatel jako agendového informačního systému, ale byly také stanoveny požadavky na jeho úpravu – např. rozšíření datového modelu, příprava pro komunikaci s ROB, základním registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“) a základním registrem osob (dále jen „registr osob“), převod evidovaných adres na identifikátor adresy z registru územní identifikace.

3. Odkazy na demo a další zdroje