Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : IBM Cognos Business Intelligence (BI) 10
IBM Cognos Business Intelligence (BI) 10
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ014A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Petronyuk, A. (IBM ČR)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
IBM
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. IBM Cognos Business Intelligence (BI) 10 - obsahové vymezení
 • CognosBI je platforma umožňující :
  • Business uživatelům přistupovat přes intranetový portál k již vytvořeným reportům a zároveň vytvářet intuitivním způsobem vlastní reporty a analýzy bez znalostí programování nebo komplikovaných datových struktur, a to prostřednictvím několika uživatelských studií - podle úrovně komplexnosti reportů a uživatelských požadavků,
  • BI vývojářům efektivně vytvářet statické reporty a multidimenzionální analýzy z různých datových zdrojů bez nutnosti programování, nastavovat a řídit jejich distribuci a zabezpečení a spravovat prostředí pro tisíce uživatelů,
  • BI datovým modelérům plně kontrolovat tok dat a optimálně modelovat datové struktury za účelem zjednodušení pohledu na mnohdy složité databázové struktury pro BI vývojáře a koncové business uživatele.
 • Datové zdroje: relační databáze, multidimenzionální databáze, externí soubory (např. xlsx soubory) a jiné zdroje dat pro reporty a analýzy.
2. Hlavní komponenty (desktop) pro datové modelování
 • Cognos Framework Manager – nástroj pro modelování relačních či dimenzionálních dat ve formě metadata modelu, který se dále publikuje koncových uživatelům pro reporting a umožnuje tak business pohled na komplexní databázové struktury, aniž by byl kladen požadavek na znalosti těchto databází na koncové uživatele ,
 • Cognos Dynamic Cube Designer – nástroj pro modelování dimenzionálních struktur ve formě dynamických kostek, které je dále možno použít jako datový zdroj reportů. Dynamická kostka reprezentuje in memory metadata. Technologie dynamických kostek slouží pro reportování nad velkými objemy dat využívající na maximum možností agregací dat a cachování dat.

3. Zabezpečení v rámci Cognos prostředí
 • Platforma Cognos je plně zabezpečená a podporuje integraci s již existujícím bezpečnostním modelem , který zákazník používá. Zabezpečení zahrnuje:*
 • Cognos Application Firewall – komponenta pro validaci a filtrování příchozích a odchozích transakcí, včetně validace požadavků,
  • SecureError a parametrické podpisy,
  • Autentificační služby,
  • Autorizace.

3.1. Autentikace (ověření uživatele)
 • Cognos neposkytuje vlastní autentikaci, ale je plně integrován s externími autentikačními zdroji.
 • Tyto zdroje definují uživatele, skupiny a role, hesla, místní nastavení, osobní preference a eventuelně další informace, které je následně možno využít k zabezpečení v prostředí Cognos.
 • Podporované zdroje: LDAP, Microsoft Active Directory, Vlastní Java provider, Cognos authorization services, Cryptographic services, Další.
3.2. Autorizace
 • Autorizace je proces, který uživateli umožňuje nebo zakazuje přístup ke konkrétním datům nebo funkcím podle jeho přiřazených práv. Možnosti zabezpečení:
  • Objektové zabezpečení – nastavení práv k adresářům v Cognos Connection, reportům a funkcím (spouštění reportů, editace apod.). Dále nastevení práv na jednotlivé objekty v rámci datového modelování (tabulky, tabulkové sloupce, filtry, kalkulace,...),
 • Datové zabezpečení – nastavení práv na úrovni řádků databáze, určuje jaká data má uživatel (skupina, role) právo vidět a jaká se mu zobrazí v reportech.
4. Architektura Cognos BI Enterprise
 • Cognos 10 podporuje vícevrstvou architekturu a může fungovat jak na jednom serveru, tak v distribuovaném prostředí zajišťujícím neomezenou škálovatelnost a fail-over funkcionalitu .
 • Jednotlivé vrstvy jsou dělené podle funkcí a mohou být oddělené síťovými firewally. Nad těmito vrstvami funguje uživatelské rozhraní .
 • Komponenty architektury :
  • Cognos user interfaces – uživatelská rozhraní Cognos 10 viz popis výše. Zahrnuje jednotlivá studia pro koncové uživatele a současně nástroje pro datové modelování:
  • Tier 1 – první vrstva obsahuje jednu nebo více gateways Cognosu 10 běžících na web serverech třetích stran (IIS, Apache, WebSphere a další),
  • Tier 2 – aplikační vrstva Cognosu 10 obsahuje jeden nebo více serverů Cognos. Tyto servery zpracovávají požadavky na reporty, analýzy nebo dotazy a jejich výsledky vracejí na vrstvu gateways,
  • Tier 3 – datová vrstva obsahující - Content store – relační databáze sloužící jako repository pro Cognos, obsahující specifikace reportů, publikované metadata modely, strukturu Cognos Connection, nastavení automatizované distribuce a další informace. Pro umístění repository Cognos podporuje databáze Oracle, Microsoft a DB2 a Query databáze – datové zdroje obsahující data pro reporty. Mohou být relační nebo multidimenzionální, podporovány jsou také např. XML datové zdroje.
5. Funkcionalita

5.1. Cognos Connection - Intranetový online portál
 • Rozcestník umožňující jednotný přístup k reportům , vytváření vlastních reportů a analýz pomocí studií (viz dále) a administraci celého prostředí. Z tohoto portálu se spouštějí jednotlivá studia pro vývoj a správu reportů.
 • Uživatelé k portálu přistupují pomocí WWW prohlížeče na stanicích , ze kterých se ke Cognosu přistupuje, tedy není zapotřebí instalovat jakýkoliv dodatečný software,
5.2. Cognos Report studio
 • Nástroj pro vývoj komplexních detailně formátovaných reportů a tiskových sestav, umožňujících kombinaci dat z různých datových zdrojů, ať již v podobě off line aktivních reportů zahrnujících v sobě data či online reportů s real time dotazováním na data.
 • Reporty mohou kombinovat více datových objektů (tabulky, grafy, filtry, pokročilé grafické vizualizace a další) na jedné stránce či spojovat data z heterogenních datových zdrojů.
 • Statické reporty mohou být automatizovaně distribuovány tisícům uživatelů s tím, že každý uvidí pouze svou část dat (bursting) .
 • Reporty je možné spouštět v mnoha formátech jako HTML, Excel, PDF, CSV, XML. Stejně tak je možné reporty propojovat systémem linků , ať již mezi jednotlivými úrovněmi detailů či v rámci logických celků,
5.3. Cognos Event studio
 • Nástroj pro alerting v reálném čase (upozorňování na změny v datech formou emailů či upozorněními na portále Cognos Connection) a automatické řízení toku reportů (komu, co, kdy se má odesílat a v jaké formě).
 • Kromě upozornění může Event Studio v závislosti na změnách v datech spouštět uložené procedury nebo funkce Cognosu , takže slouží i pro zjednodušení administrace,
5.4. Cognos Workspace Advanced
 • Nástroj pro ad-hoc analýzy dat a vytváření reportů pro koncové business uživatele prostřednictvím intuitivního grafického prostředí,
5.5. Cognos Workspace
 • Nástroj umožňující vytvářet komplexní dashboardy kombinováním jednotlivých reportů či jejich částí, skórkaret, a dalších interaktivních prvků ve formě widgetů. Dashboardy tak poskytují ucelený obraz o jednotlivých funkčních oblastech ve společnosti ve formě hrubých či detailních informací pro klíčové uživatele – manažery,
5.6. Cognos Mobile
 • Mobilní aplikace sloužící jako portál pro prohlížení reportů na mobilních zařízeních .
6. Odkazy na demo a další zdroje