Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Insolvenční rejstřík
Insolvenční rejstřík
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB32AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vodrážka, M., Bursa, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Správce a vlastník: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Insolvenční rejstřík - obsahové vymezení
 • Základní úlohou ISIR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhů. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis.
 • Insolvenční rejstřík hraje v insolvenčním řízení nezastupitelnou roli. V zásadě platí, že se soudní rozhodnutí či jiné písemnosti doručují vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a současným zveřejněním v Insolvenčním rejstříku (tzv. doručení vyhláškou), nestanoví-li zákon pro určité případy nebo pro určité osoby něco jiného. Insolvenční rejstřík plní funkci media , jehož prostřednictvím se v zásadě doručuje. Je tedy na samotných účastnících insolvenčního řízení, aby si na internetových stránkách sami vyhledávali důležité informace, a aby pravidelně sledovali probíhající insolvenční řízení.
 • Základní údaje:
  • Je součástí: e-Justice - justice.cz,
  • Provozovatel: Odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR,
  • Provozovatel webových služeb: CCA Group a.s.,
 • Technická realizace:
  • Webový formulář: HTML, CSS, JavaScript,
  • Webové služby: Popis služby za pomoci WSDL, Komunikace za pomoci SOAP, Vstupní data XML,
  • ICT řešení justice.cz je provozováno na platformě od O2.
2. Funkcionalita aplikace - Způsoby přístupu ke službě:
 1. Webový formulář - pro získání informací o hledaném subjektu je nutné ve vstupním formuláři (obrazovce) zadat údaje, které budou více či méně přesně popisovat hledaný subjekt či skupinu subjektů. Pokud bude zadáno málo údajů pro vyhledávání, bude obsluha upozorněna hlášením: „Bohužel jste nedostatečně definovali vyhledávací kritéria “.
 2. Webové služby - stejné údaje, jako v dotazovacím režimu vstupního formuláře webové aplikace, lze získat také pomocí veřejné webové služby. Ta je určena pro hromadné získávání dat z insolvenčního rejstříku nebo pro automatické vyhledávání a je přizpůsobena pro automatickou strojovou komunikaci. Data poskytuje ve formátu XML. Je určená pro subjekty, které potřebují automatické zpracování informací, zpočátku především pro banky. Informace o insolvenčním řízení jsou v databázi ISIR uloženy formou událostí/akcí, ke kterým v průběhu řízení dochází. Každá akce má své unikátní číslo generované sekvenčně při zápisu události do systému ISIR. Webová služba poskytuje dva typy dotazu – podle unikátního čísla akce nebo podle data, kdy akce nastala. Vrací chronologický seznam akcí s vyšším unikátním číslem, než je zadané, nebo s vyšším datem vzniku akce. Služba předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Důvodem je požadavek vysoké dostupnosti.
 3. Automatické vyhledávání v insolvenčním rejstříku probíhá tak, že uživatel zadá v aplikaci vstupní parametry dotazu (např.: IČ, RČ, Jméno, Věc, atd.). Dotaz přijme aplikační server a zprostředkuje ho databázi ISIR (postavené na technologii společnosti Oracle, přičemž se česká databáze ISIR synchronizuje každou hodinu s ekvivalentem EU). Klientovi se pak vrací požadované základní informace o dlužníkovi.
3. Odkazy na demo a další zdroje
4. Poznámky, reference Legislativa:
 • Zákon o insolvenčních správcích č. 312/2006 Sb.
 • Nařízení rady (ES) č. 1346/200 Nařízení o úpadkovém řízení,
 • Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb., - Části týkající se ISIR:
  • 419 – Obecné informace,
  • 420 – Informace o dlužnících v ISIR,
  • 421 – Informace o zapisování obsahu do ISIR,
  • 422 – Informace o uvedených dokumentech a událostech v ISIR