Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power Pivot – příprava dat
Power Pivot – příprava dat
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ001C
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Power Pivot – příprava dat
 • Informace k Power Pivot jsou také uloženy na následujících stránkách :
  • Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ),
  • Power Pivot – zdroje dat (AQ001B ).
2. Příprava dat pro Power Pivot
 • 2 možnosti vstupu dat do datových modelů Power Pivot:
  • jednodušší - transformovat data přímo pomocí funkcionality Power Pivot,
  • pomocí specializovaných nástrojů s rozšířenou funkcionalitou,
 • v Excelu 2016 je tato rozšířená funkcionalita – integrovaná - na záložce Data ve skupině funkcí Načíst a transformovat data .
3. Vstup dat, základní struktura funkcí
 • Základní ikonou je Načíst data - skupiny různých zdrojů dat ,
 • Kromě zobrazených zdrojů obsahuje menu na ikoně i další funkce přípravy dat - kombinované dotazy, editor dotazů a další.
4. Vytvoření dotazů, načtení a úpravy dat
 • Vstupy a úpravy dat pro načtení do databází Power Pivot se realizují na základě vytvářených dotazů a jejich parametrů.
 • Předpokládejme příklad , kdy máme k dispozici 3 soubory, sešity Excelu obsahující tabulky prodejů zboží za pobočky A – C (Prodej_A, Prodej_B, Prodej_C). Úkolem je tyto soubory načíst, upravit, spojit dohromady a uložit do Power Pivot a vytvořit z nich dimenzionální a faktové tabulky,
 • Po volbě zdroje Excelu – Ze sešitu – se ve vybraném adresáři zobrazí přehled sešitů Excelu (Prodej_A … Prodej_C), , vpravo nahoře.
 • V prvním kroku vybereme Prodej_A a na základě funkce Importovat se zobrazí přehled listů sešitu Excelu s možností výběru, , dole.
 • Byl vybrán list Pobocka_A - funkce Načíst se data transformují do pracovního souboru Excel a současně se vytvoří dotaz Pobocka_A s informací o počtu načtených řádků , vpravo nahoře).
 • Obdobně se postupuje i pro další sešity , tj. Prodej_B a Prodej_C. Založí se tak i další dotazy Pobocka_B a Pobocka_C, - , vpravo dole. V levé části obrázku jsou načtená data do pracovních oblastí.
4.1. Úpravy dat
 • Pokud je potřeba provést na načtených datech a odpovídajících dotazech před vstupem do Power Pivot určité úpravy , tak k tomu slouží Editor dotazů . Ten se spouští na základním menu v této oblasti, a to Data Načíst dataSpustit Editor dotazů, nahoře.
 • Menu Editoru, jeho záložky a funkce na záložce Domů - , dole.
4.2. Přidání sloupce
 • Předpokládejme, že potřebujeme do načtených dat přidat sloupec, jehož obsahem bude kód prodejní pobočky , tedy A, B, C.
 • Byl vybrán (jako první) dotaz Pobocka_A, vlevo, nahoře - Přidání sloupce s funkcí Vlastní sloupec .
 • V dalším okně se zadá název sloupce - Kod_pobocky - a vzorec pro jeho hodnoty je v tomto případě jednoduchý, pouze znak „A“. Obdobně lze zde definovat i složité výpočetní předpisy, řetězce znaků apod.
 • Výsledný obsah tabulky v dotazu - , dole. V dalších krocích byly do tabulek dotazů doplněny stejné sloupce s příslušnými kódy, tj. B a C.
4.3. Uzavření a načtení dat
 • Po provedení všech potřebných úprav (doplnění sloupců, odstranění sloupců, řádek a dalších operací) je pro další zpracování provést funkci Zavřít a načíst .
 • V tomto okamžiku jsou data připravena pro vstup do datového modelu Power Pivot. Vlastní operaci uložení dat do modelu spouští funkce Načíst do , vpravo, která nejprve otevře okno pro určení parametrů ukládání dat , vlevo.
 • Výslednou tabulku v datovém modelu Power Pivot ukazuje další obrázek .
5. Připojování dotazů
 • V předchozím příkladu byly na vstupu 3 různé sešity Excelu s daty o prodaném zboží, a to ve stejné struktuře .
 • Pro další zpracování je ale účelné tato data spojit do jedné tabulky .
 • K aktuální tabulce Pobocka_A připojíme další dvě tabulky Pobocka_B a Pobocka_C - v  Editoru dotazů pomocí funkce Domů – Připojit dotazy, , nahoře.
 • Aktuální tabulka je určena volbou dotazu, v tomto případě Pobocka_A, vlevo nahoře.
 • Po použití funkce se otevře okno , dole, kde se určí další tabulky pro připojení k aktuální.
 • Na základě toho vznikne jedna souhrnná tabulka a odpovídající dotaz pro její vytvoření.
 • Pak je účelné ho přejmenovat , např. na Pobocky .
6. Vytvoření dimenzionální tabulky
 • Na vstupu - běžná zdrojová data obsahující jak data o objemu prodeje, nákladech, tak data o regionech prodeje, zboží, a to jejich identifikátory, názvy, tak případně i další údaje.
 • Pro analytické účely je ale nutné z těchto dat, pokud nejsou vytvořeny již dříve vytvořit dimenzionální tabulky . (Tento příklad je pouze dokumentační a v praxi se obvykle vytvářejí dimenzionální tabulky ze specifických zdrojů a specifickými postupy.).
 • Pokud tedy předpokládáme vytvořit např. dimenzionální tabulku Regiony z dat již propojené tabulky (viz výše) lze postupovat následujícím způsobem:
  • Editoru dotazů odstraníme z tabulky všechny sloupce , které do dimenzionální tabulky nepatří a ponecháme pouze Reg_Id a Reg_Nazev, nahoře).
  • Výsledkem bude tabulka pouze s uvedenými sloupci , vlevo dole, kterou je třeba setřídit podle identifikátoru, tedy Reg_Id, vpravo dole,
  • Následnou operací bude odstranění duplicit identifikátorů Reg_Id,
  • Poslední operací bude přejmenování celého nového dotazu na Regiony ,
  • Přejmenování dotazu vyvolá pro uživatele upozornění, jak také ukazuje obrázek.

Funkce přípravy a vstupu dat jsou velmi rozsáhlé , představují obdobu funkcí ETL u komplexních BI řešení.