Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power Pivot – zdroje dat
Power Pivot – zdroje dat
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ001B
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Power Pivot – zdroje dat
 • Informace k Power Pivot jsou také uloženy na následujících stránkách :
  • Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ),
  • Power Pivot – příprava dat (AQ001C ).
2. Zdroje dat pro import do databází Power Pivot
 • Existuje řada typů zdrojů dat pro Power Pivot, které lze pracovně rozdělit do následujících skupin:
  • Microsoft Excel ,
  • textové soubory , umístěné např. v CSV souborech, v textových souborech s pevnou strukturou, případně dalších,
  • relační databáze , např. Access, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server, Parallel Data Warehouse, Oracle, DB2, Teradata, Sybase a další. Z databází lze importovat tabulky, pohledy (views) a data na základě dotazů,
  • multidimenzionální zdroje dat , tj. data z OLAP kostek obsažených v SQL Server Analysis Services,
  • data feeds – např. z Internetu na bázi RSS (Really Simple Syndication), z reportů SQL Server Reporting Services, Microsoft SQL Azure a další.
 • Cíl: integrace dat z různých datových zdrojů.
2.1. Excel

Data jsou umístěna v listech sešitu Excelu a těm obvykle odpovídají tabulky Power Pivot:*/Výhody: **/jednoduché úpravy dat přímo v Excelu před nahráním do Power Pivot, **/nejjednodušší vstup do Power Pivot,*/Problémy: **/není vhodné pro velké objemy, **/nejprve přejmenovat tabulku v Excelu podle předpokládaného označení v Power Pivot.

2.2. Textové soubory

Vstupem mohou být textové soubory, např. CSV (comma-separated value) - příklad . První řádka obsahuje názvy jednotlivých položek. Obdobně jako v Excelu tak soubor obsahuje současně jak data, tak jejich názvy. Pro import textového souboru do Power Pivot se z nabídky typů zdrojů dat se vybírá Textový soubor , nahoře. Dále se určuje cesta k souboru ( Procházet ), oddělovač sloupců ( default - čárka ), názvy položek v prvním řádku , dole. Lze vybrat pouze některé sloupce a nastavit filtry řádků a upravit tak vstup podle okamžité potřeby.*/Výhody: **/lze pracovat téměř s neomezenými objemy dat, **/lze přidávat později další sloupce, **/textové soubory mohou být umístěny kdekoliv, **/lze přepnout na jiný textový soubor.*/Problémy: **/problémy - se jmény sloupců, pokud se např. změní jejich pořadí.

2.3. Databáze

Na vstupu mohou být různé typy databází. V Power Pivot 2016 se rozlišují 2 možnosti:

 • Volba Z databáze - zdroje Microsoft, včetně OLAP databází , vlevo,
 • Volba Z jiných zdrojů - vstupy z nejrůznějších druhů databází, Oracle a dalších , vpravo.

K základní parametrům připojení databáze patří :

 • Popisný název připojení – lze se na něj lze odvolávat na základě funkce Existující připojení . Parametry připojení se tak nemusí již opakovaně zadávat,
 • Název serveru ,
 • Přihlášení se k serveru – buď připojení do Windows, nebo uživatelské jméno a heslo do SQL serveru,
 • Název databáze .

Existují 2 možnosti vstupu dat z databáze:*/výběrem z přehledu databázových tabulek a definovaných pohledů (views),*/zadáním SQL dotazu.

2.4. Možnosti importu dat z databáze
 • Určení dat z databázových tabulek :
  • z nabídky tabulek a pohledů - tabulky, které mají být předmětem importu,
  • sloupce, které budou do Power Pivot vstupovat,
  • u vybraných sloupců tabulek - filtr řádků,
 • Import relací tabulek:
  • jakmile se ukončí import - vyhledávají se vazby mezi tabulkami,
  • Power Pivot prověřuje vzájemné vazby tabulek a identifikuje je pro další použití v Power Pivotu,
  • v okně na konci přehledu importovaných tabulek se zobrazí informace Data Preparation s volbou Details , s detailními informacemi o identifikovaných vazbách,
  • při prvotním výběru tabulek z databáze (krok (1), viz výše), se nabízí funkce Vyber vázané tabulky ( Select Related Tables ) - identifikaci všech tabulek, s nimiž mají vybrané tabulky vazby,
 • Import dat pomocí SQL dotazu:
  • SQL dotaz - lze využít speciální editor,
 • Import dat z pohledů (views):
  • databáze provede nejprve požadovaný dotaz a jeho výsledek uloží do datového modelu Power Pivot,
 • Využití existujících připojení:
  • vytvořená připojení k databázím se ukládají se svým jménem a následně je lze otevřít - Existující připojení ,
 • Import dat z Accessu:
  • import dat - obdobný, jako u relačních databází, při připojení se ale neuvádí název serveru,
  • pro případné zadávání SQL dotazů - Access query designer .

Využití relačních databází jako zdroje dat pro Power Pivot má následující výhody a nevýhody:

 • Výhody:
  • lze pracovat téměř s neomezenými objemy dat,
  • lze přidávat později další sloupce,
  • lze přepnout na jiný server, databázi, tabulku, pohled, dotaz,
  • je výhodné vytvářet kalkulované sloupce přímo v databázi a ty teprve následně importovat,
 • Problémy:
  • nelze přepínat mezi typy databází (např. z Access na MS SQL apod.).
2.5. SQL Server Analysis Services
 • Využití dat v OLAP kostkách ( SQL Server Analysis Services ) - je nutné specifikovat nejprve zdroj - Ze služby Analysis Services nebo doplňku Power Pivot a definovat připojení (jméno serveru a název OLAP databáze),
 • Otevře se MDX editor , kde MDX (Multidimensional eXpressions) - k formulování dotazů lze využít jazyk MDX,
 • definovat požadovanou skupinu ukazatelů (fakt), resp. measure group.
 • zobrazí se pouze dimenze , které se na ukazatele váží,
 • přetáhnout ( drag ) ze selektoru do oblasti pro dotaz požadované ukazatele, atributy dimenzí, nebo kompletní hierarchie,
 • vygeneruje se dotaz a data se zobrazí pro kontrolu ve zvláštní části obrazovky,
 • data jsou ve struktuře po řádcích uložena do datového modelu Power Pivot.
2.6. Clipboard (Copy / Paste)

Lze kopírovat tabulky nebo části tabulek z různých hotových aplikací do tabulek Power Pivot.

 • Výhody: *
 • lze kopírovat z jakékoli tabulky, nejen tabulek Excelu, *
 • lze kopírovat z jiných pracovních sešitů Power Pivot,
 • Problémy: *
 • není vhodné pro velké objemy dat, *
 • nelze kopírovat do doplněného sloupce, *
 • ne všechny tabulky vypadající jako tabulky nemají jejich charakter (např. na webu).
3. Aktualizace dat -
 • Aktualizace dat v Power Pivot - Aktualizovat, resp. Aktualizovat vše (Refresh) , ,
 • doplnění nových řádek, nebo nahrazení změněných z datových zdrojů,
 • Aktualizovat vše - bude aktualizovat data v Power Pivot ze všech zdrojových tabulek , nahoře,
 • na záložce Domů lze zvolit aktualizaci všech tabulek, nebo pouze tabulky aktuálně zobrazené,
 • lze spouštět manuálně nebo automaticky - zejména definovaných připojení k databázím,
 • připojení lze upravit tak, že se definuje způsob aktualizace :
  • aktualizace každých nn minut,
  • aktualizace při otevření souboru aplikace Power Pivot,
  • aktualizace na základě použití funkce Aktualizovat vše (Refresh All),
 • aktualizace se vztahuje k obsahu dat, nikoli ke změněným strukturám tabulek.
4. Specifické funkce Power Pivot

4.1. Výpočty ukazatelů
 • Možnosti výpočtů mimo standardní funkce poskytuje jazyk DAX (AQ003A ), kde existují dva typy výpočtů:
  • Kalkulované sloupce představující výpočty na úrovni jednotlivých řádek,
  • Míry , které se realizují na úrovni celé tabulky, nebo více tabulek.
4.2. Vytváření klíčových indikátorů výkonnosti
 • Klíčové indikátory výkonnosti ( Key Performance Indicators, KPI ) mají jasně vymezit a vydělit ty, které ovlivňují výkonnost podniku,
 • Je účelné porovnávat aktuální hodnoty KPI s mezními hodnotami rozlišujícími jejich kladné nebo negativní posouzení ty co nejkvalitněji presentovat ,
 • Power Pivot nabízí vytváření KPI, předpokladem je, že hodnota KPI je založena v rámci DAX na míře (AQ003A ).
4.3.
 • informace o tom, z jakých zdrojových dat vznikla hodnota ve vybrané buňce kontingenční tabulky - operace drill-through,
 • v kontingenční tabulce na buňce pravým tlačítkem myši - funkce Zobrazit podrobnosti .