Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr práv a povinností (RPP)
Registr práv a povinností (RPP)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB05AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Němcová, J. (ICZ)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Správce: Ministerstvo vnitra (MV), Implementátor: Assecco, s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr práv a povinností (RPP) - obsahové vymezení
 • Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (zkráceně registr práv a povinností) je jedním ze čtyř základních registrů.
 • V registru práv a povinností jsou vedeny referenční údaje v následujících oblastech .
1.1. Agendy orgánů veřejné moci
 • Editorem uvedených referenčních údajů je Ministerstvo vnitra:
  • název agendy a její číselný kód,
  • číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje,
  • výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě,
  • výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení,
  • název ústředního správního úřadu nebo jiného správního úřadu s celostátní působností, jehož agenda byla registrována, a identifikátor tohoto orgánu,
  • výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy registrovány, a identifikátor příslušného orgánu,
  • výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným,
 • výčet rolí nezbytných pro výkon agendy,
  • údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základních registrech určených jednotlivými rolemi,
  • údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v agendových informačních systémech určených jednotlivými rolemi,
  • číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základním registru nebo v agendovém informačním systému jiného správce.
1.2. Rozhodnutí orgánů veřejné moci
 • D ochází ke změně referenčního údaje v ROB nebo ROS :
  • název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu,
  • číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby (referenční vazba na ROB) nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby (referenční vazba na ROS), kterým právo nebo povinnost vznikly,
  • název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno,
  • vymezení práva nebo povinnosti, které dané osobě rozhodnutím vznikly,
  • datum nabytí právní moci,
  • označení agendových rolí, jejichž nositelé mají přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí,
1.3. Práva a povinnosti fyzických a právnických osob
 • Editorem uvedených referenčních údajů je OVM, který zapisuje podle jiného právního předpisu příslušné údaje do AIS:
  • určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného právního předpisu a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v jakém jejich rozsahu jde,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby (referenční vazba na ROB) nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby (ve formě referenční vazby na ROS), kterým právo nebo povinnost vznikly,
  • název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly.
2. Funkcionalita aplikace
 • Řídící funkce - řízení přístupu k eGON službám na základě evidence práv přístupu rolí v zaregistrovaných agendách tzv. matice oprávnění,
 • Referenční funkce :
  • evidování údajů o agendách orgánů veřejné moci v Katalogu agend prostřednictvím AIS působností,
  • evidování práv a povinností fyzických a právnických osob a údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci v Katalogu práv, povinností a rozhodnutí prostřednictvím AIS editační či voláním příslušných eGON služeb, např. rppVlozRozhodnuti,
 • Modelování procesů veřejné správy - modelování procesů vybraných agend podle metodiky procesního modelování agend veřejné správy (PMA) prostřednictvím AIS modelovací,
 • Evidování provozních údajů,
 • Správa služeb - správa všech služeb používané Informačním systémem základních registrů (souhrn služeb jednotlivých ZR, AIS a interních služeb) prostřednictvím AIS editační obsahuje:
  • definici služby v Katalogu služeb,
  • podmínky užití v Katalogu SLA,
  • popis použití v Katalogu služeb,
  • provázaní s činnostmi agendy v Katalogu vazby činnost-služba,
 • Správa číselníků - (typ OVM, metrika, kategorie služby apod.), které jsou využívány v AIS působnostní a AIS editační, prostřednictvím AIS speciální,
 • Reportování - zobrazení a export předdefinovaných reportů (uživatel může případně upravit vybrané parametry) s údaji z RPP, např. Souhrn působností dle agendy, Přehled oprávnění k AIS dle OVM atd., prostřednictvím AIS speciální.
3. Odkazy na demo a další zdroje
 • Zákon č. 111/2009 Sb. , o základních registrech. Dostupné z:
 • Informace o RPP poskytované Správou základních registrů. Dostupné z:
 • Aktuální přehled všech registrovaných agend (obsahuje informace: název agendy, kód agendy, datum registrace a platnosti agendy, údaje o ohlašovateli, seznam právních předpisů, na jejichž základě je agenda vykonávaná, seznam činností vykonávaných v agendě). Dostupné z:/
 • Přístup do aplikace „AIS RPP modelovací“ (není nutné přihlášení). Dostupné z:/
 • Dokument Metodika procesního modelování agend veřejné správy“ verze 3.2, 2013. Dostupné z:
 • Rozcestník pro přístup do aplikací „AIS RPP působnostní“, „AIS RPP editační“, „ AIS RPP speciální“. Dostupné z:/
 • Informace o aplikaci „AIS RPP působnostní“ , Ministerstvo vnitra. Dostupné z:
4. Poznámky, reference
 • Základní registry představují jednotné místo pro ukládání a sdílení referenčních údajů v procesech veřejné správy.
 • Referenční údaj je takový údaj, který je zaručený, platný a aktuální. Není u něj nutnost jeho ověření. To také znamená, že registry si neudržují historické údaje. Některé referenční údaje jsou vedeny ve formě referenční vazby.
 • Referenční vazba je identifikátor, pomocí je odkazováno na referenční údaje v základních registrech.
 • Změny údajů v základních registrech provádí příslušné editorské agendové informační systémy.
 • Významnou součástí základních registrů je  převodník identifikátorů fyzických osob tzv. ORG. Fyzické osoby mají přiděleny bezvýznamové identifikátory, které jsou v jednotlivých informačních systémech jiné tzv. AIFO . ORG zajišťuje generování AIFO a jejich převody AIFO mezi agendovými informačními systémy .