Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr živnostenského podnikání (Živnostenský rejstřík)
Registr živnostenského podnikání (Živnostenský rejstřík)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB15AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Nejedlý, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr živnostenského podnikání (Živnostenský rejstřík) - obsahové vymezení

Informační systém Registru živnostenského podnikání vytváří podmínky pro zabezpečení jednotného výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a vedení živnostenského rejstříku na všech úrovních živnostenských úřadů. Uživateli Informačního systému Registru živnostenského podnikání, jsou jednotlivé Živnostenské úřady (ŽÚ), které zabezpečující výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. V současné době je to 242 úřadů na různých stupních veřejné správy, konkrétně 205 obecních, 14 krajských, 22 pověřených úřadů městských částí hlavního města Prahy a Živnostenský úřad ČR, jehož působnost vykonává, ve smyslu kompetenčního zákona, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).

1.1. Živnostenský úřad

Do kompetence ŽÚ spadá zabezpečení všech procedurálních záležitostí živnostenského podnikání. Jedná se o oblast registrace a evidence podnikatelských subjektů podnikajících v režimu živnostenského zákona, oblast vydávání výpisů z živnostenského rejstříku (ŽR), kontrolní činnost, vedení správních řízení, apod. Ministerstvu průmyslu a obchodu je zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech uloženo vést Ústřední evidenci podnikatelů, kteří podnikají v režimu živnostenského zákona. Tuto evidenci spravuje Informačního systému Registru živnostenského podnikání (IS RŽP).

1.2. Informační systém rejstříku živnostenského podnikání

Informační systém rejstříku živnostenského podnikání se sestává z veřejné a neveřejné části. Do neveřejné části mají přístup pracovníci místního živnostenského úřadu, krajského živnostenského úřadu, pověření pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu a také Policie ČR. Pracovníci výše uvedených úřadů mají veškerá oprávnění k přístupu do RŽP a pracovníci Policie ČR mají právo ke čtení neveřejných dat v IS.

1.3. Veřejná část živnostenského rejstříku

Veřejná část živnostenského rejstříku je přístupna jakémukoliv uživateli s přístupem k internetu. Veřejná část IS je přístupna pomocí jednoduchých webových stránek. Informace ve veřejné části webu RŽP jsou rozděleny do dvou základních sekcí, které plní celkový účel živnostenského rejstříku:

 • vyhledávání konkrétního podnikatelského subjektu a zobrazení jeho veřejných údajů,
 • zobrazení statistických informací o živnostenských oprávněních v rámci České republiky.

Ve veřejné části živnostenského rejstříku je zpřístupněn seznam všech podnikatelů, podnikajících na základě živnostenského oprávnění, kteří provozují živnostenskou činnost v územním obvodu daného živnostenského úřadu. V této části jsou uvedeny následující údaje:

 1. Všechny subjekty: IČO, předmět podnikání, provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění podle § 7a odst. 8 živnostenského zákona, prohlášení a zrušení konkursu, překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona, Úřad vydávající oprávnění, druh živnosti,
 2. Fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, obchodní firma (jde-li o fyzickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku), místo podnikání + výše uvedené,
 3. Právnické osoby: obchodní firma nebo název, sídlo, vstup právnické osoby do likvidace + výše uvedené,
 4. Zahraniční subjekty: adresu organizační složky podniku umístěné v České republice + výše uvedené.

Do veřejné části má každý právo nahlížet a pořizovat si z ní výpisy či opisy. U neveřejné části rejstříku musí žadatel prokázat právní zájem.

2. Funkcionalita aplikace

2.1. Obsah veřejné části živnostenského rejstříku

Veřejná část je přístupna veškerým uživatelům a zahrnuje:

 1. vyhledávání subjektu – lze vyhledávat informace dle subjektu nebo přímo osoby,
 2. statistické údaje - roční přehled podnikatelů a živností (počty podnikatelských subjektů a počty platných živnostenských oprávnění rozčleněných dle různých kritérií) a statistika živností (počet platných živnostenských oprávnění rozčleněných dle oborů),
 3. platné znění živnostenského a jiných zákonů, nařízení vlády, povinnosti živnostníků apod.,
 4. elektronické podání - obsahuje informace potřebné k instalaci a provozu aplikace pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu jednotného registračního formuláře (JRF). V této sekci je podrobný návod a možnost stažení instalačního balíčku. Uživatel po instalaci tohoto nástroje může komunikovat s daným živnostenským úřadem pomocí datové schránky.

2.2. Vazby na ostatní systémy VS

IS RŽP aktivně komunikuje s následujícími informační systémy veřejné správy:

 • Registrem ekonomických subjektů vedeným Českým statistickým úřadem (přidělování identifikačních čísel, předávání dat pro účely statistiky)
 • Obchodním rejstříkem vedeným Ministerstvem spravedlnosti (podklady pro zápis a informace o zápisech provedených do OR, OR poskytována dávkově zpravidla 5x týdně)
 • Územně identifikačním registrem vedeným Ministerstvem práce a sociálních věcí (ověřování správnosti adres, kontrola místní příslušnosti),
 • Ministerstva financí (předávání dat pro potřeby daňové správy),
 • České správy sociálního zabezpečení (předávání dat pro potřeby správy sociálního zabezpečení),
 • Ministerstva práce a sociálních věcí (předávání dat pro potřeby Úřadů práce),
 • Všeobecné zdravotní pojišťovny (předávání dat pro potřeby centrálního registru pojištěnců),
 • Informačním systémem datových schránek vedeným Ministerstvem vnitra (předávání dat o podnikatelských subjektech),
 • Centrálním registrem obyvatel vedeným Ministerstvem vnitra (CRO). V CRO je ověřována správnost údajů o osobách, které jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky podniku nebo členy statutárních orgánů,
 • Rejstříkem trestů vedeným Ministerstvem spravedlnosti (RT). Pro samotné podnikatele je významné propojení IS ŘZP a Rejstříku trestů (ověřování bezúhonnosti), jelikož podnikatel již nemusí jako součást podání dokládat výpis z RT. Výpis v elektronické podobě si vyžádá prostřednictvím systému pracovník živnostenského úřadu příslušného ke zpracování podání.

3. Odkazy na demo a další zdroje

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, IS Registr živnostenského podnikání, 2004, Dostupný z: <http://www.rzp.cz/>

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Živnostenské podnikání, Dostupné z: <http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/>