Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : CRAB - Centrální registr administrativních budov
CRAB - Centrální registr administrativních budov
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB14AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Snítil, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
IBM
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. CRAB - Centrální registr administrativních budov - obsahové vymezení
 • CRAB je systém, který na celorepublikové úrovni eviduje administrativní prostory užívané organizačními složkami státu a státními organizacemi ve státních i nestátních budovách. V CRABu jsou uchovány údaje, na základě kterých je možné činit kvalifikovaná rozhodnutí o nakládání se státními budovami a měl by tedy přispět ke snížení nákladů na správu či případný pronájem prostor potřebných pro činnost státních institucí.
 • Systém je určený především vládě, dislokačním komisím a státním institucím.
1.1. Přínosy CRAB
 1. evidence administrativních prostor a budov státu v jednom systému,
 2. přehled o volných/využitých plochách,
 3. optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílených prostor),
 4. minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na správu budov, nájem a na pořizování nových budov a prostor,
 5. jednotné místo pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích),
 6. jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupný široké veřejnosti.

1.2. Jednotná evidence administrativních budov:
1.3. Přehled o volných/využitých plochách:
 • rychlý a jednoduchý přístup do evidence volných a využitých ploch ve vlastnictví státu,
 • detailní informace o prostorách, jejich určení a možnostech využití (kancelářské plochy a jiné prostory) a zejména o jejich aktuální obsazenosti,
 • možnost posoudit efektivnost daného administrativního prostoru (např. dle parametru na jednoho úředníka),
 • možnost sledovat parametry nejen za jednotlivé administrativní budovy, ale také celkově za státní instituce, rezort a Českou republiku,
 • možnost optimalizovat umístění státních institucí prostřednictvím vlády, Vládních dislokačních komisí a regionálních dislokačních komisí,
 • možnost zamezit např. duplicitním platbám za opravy a údržbu budov nebo neúčelnému vynakládání finančních prostředků na jejich správu.
2. Funkcionalita aplikace

2.1. Evidence
 1. Evidence majetku - obsahuje základní data o nemovitém majetku a geografické a katastrální údaje. Do této skupiny spadají údaje evidované k jednotlivým entitám. Těmito entitami je například areál, pozemek, objekt, jednotka, podlaží, prostor a prvky vybavení ,
 2. Evidence právních vztahů s vazbou na objekt - obsahuje přehled fyzických osob, ekonomických subjektů a právních vztahů, které vznikají v souvislosti s konkrétní budovou, pozemkem a dalšími entitami. V této evidenci jsou záznamy o všech uzavřených smlouvách (užívacích i dodavatelských) vztahující se k jednotlivým entitám (konkrétně pak k areálu, objektu, pozemku, jednotce, podlaží a prostoru). V typických případech se jedná o smlouvy týkající se provozu (jako jsou například smlouvy o dodávkách vody a tepla) a také o smlouvy týkající se nájmů a výpůjček. Jsou zde k dispozici i návazné smlouvy a dodatky. Vložené ekonomické subjekty se ověřují v Informačním systému základních registrů.
 3. Evidence ekonomických údajů - eviduje důležité příjmy a výdaje, které jsou spojené s objektem. Jedná se například o příjmy z nájmu a provozní výdaje. + /URD (usnesení, rozhodnutí, doporučení) - doporučení a rozhodnutí RDK (Řídící dislokační komise) a VDK (Vládní dislokační komise) a evidence rozhodnutí vlády v souvislosti s dislokacemi. Záznamy v této evidenci spravují výhradně tajemníci RDK a VDK. Lze také vytvářet takzvaná návazná URD a tím tak sledovat vývoj rozhodování o využití konkrétních administrativních budov. ++Požadavky na dislokaci - umožňuje zakládání požadavků ze strany státních institucí na umístění do objektů v majetku státu. Tento požadavek může zadat jakákoli státní instituce, která bude mít přístup do CRAB. V tomto požadavku je potřeba uvést počty zaměstnanců k umístění, velikost požadovaných ploch a lokalitu. CRAB obsahuje nástroje, které pomáhají s vyhledáním potřebných prostorů. Po vyřešení tohoto požadavku je požadavek uzavřen a je provázán s příslušným URD.
2.2. Reporty
 1. CRAB Reporty - obsahují 14 předdefinovaných reportů, které uživatelé mohou rovnou použít. Uživatelé také mohou provést úpravu těchto reportů změnou některých parametrů anebo si mohou vytvořit report dle svých potřeb. Pokud má uživatel potřebná oprávnění, jsou mu dostupná veškerá data, která v systému CRAB existují v okamžiku generování reportu. Ve 14 předdefinovaných reportech lze například nalézt report, který porovnává výdaje za nájem, report porovnání provozních výdajů a příjmů na objekt a report provozních výdajů na státní instituci.
 2. CRAB AM Reporty - umožňují pracovat s časovými řadami a sledovat tak vývoj veličin v čase. Dále také umožňují podávat informace například o ročních spotřebách elektřiny, plynu, tepla na objekt, a tím identifikovat objekty s vyšší spotřebou energií na metr čtvereční užitné plochy. Je zde možnost sledovat výdaje za nájem a příjmy z nájmu v jednotlivých letech na jeden metr čtvercový a porovnávat tyto údaje mezi jednotlivými státními institucemi. CRAB AM Reporty obsahují 17 předdefinovaných reportů a podobně jako u CRAB Reportů je může uživatel změnit anebo vytvořit si nové reporty dle svých potřeb.
2.3. Integrace
 • Pro potřeby CRAB bylo potřeba sjednotit data o nemovitém majetku napříč velkým množstvím státních institucí. Tyto státní instituce většinou data o svém nemovitém majetku držela v rozdílné podobě a rozdílném detailu.
 • Pro účely sjednocení byla do CRABu přidána funkcionalita integrace, kdy si státní instituce mohli vybrat jakým způsobem data do systému CRAB dodají. Na výběr byly čtyři možnosti: ruční zadání, jednorázová migrace, integrace pomocí plného snapshotu dat a integrace pomocí rozdílových souborů (viz základní slide).
2.4. Zobrazení dat
 • Mapové okno - propojení konkrétních entit s mapovými podklady, kdy je například možné zobrazit konkrétní budovu na mapě a následně si vybrat schéma podlaží na kterém je poté vidět rozmístění jednotlivých místností.
2.5. Interní a veřejný portál
 • Interní portál slouží k centrální nabídce nevyužitých administrativních prostor a budov v majetku státu.
 • Tuto nabídku mohou procházet státní instituce a v případě zájmu tyto státní instituce mohou poptávat tyto prostory a budovy pro svoji potřebu.
 • Veřejný portál slouží k podobnému účelu jako interní portál, ale jedná se o nabídku veřejnosti, kdy každý může tuto nabídku procházet a na základě ní poptávat.
 • Obvykle se jedná o odprodej nepotřebných budov anebo o nabídku majetku k pronájmu , pro který státní instituce momentálně nemají využití a pomocí interního portálu o tento majetek žádná jiná státní instituce neprojevila zájem.
3. Odkazy na demo a další zdroje
 • Veřejný portál je dostupný na: http://crab.uzsvm.cz/majetek/vse/filtr/0-0-1-0-0/
 • CRAB - Centrální registr administrativních budov: pracovní seminář - školení. Praha, 2013. školicí materiály,
 • Vláda ČR, 2008. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 536. 2008 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: ,
 • UZSVM, 2013. CRAB: Centrální registr administrativních budov. CRAB [online]. Praha, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z:/ ,
 • UZSVM, 2013. Centrální registr administrativních budov: Brožura 2013. Praha, 2013. Dostupné z:
 • Vláda ČR, 2015. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. března 2015 č. 171. 2015 [cit. 2015-12-29].*
4. Poznámky, reference - Legislativa:
 • Informačním systém CRAB je informační systém určený především pro veřejnou správu a i proto je s ním spojena určitá legislativa, která ho zakotvuje v právním řádu a státním institucím ukládá určité povinnosti, které mají s tímto systémem spojené.
 • Základním předpisem vážícím se na CRAB je Usnesení vlády č. 954/2012, ve kterém je zakotvena povinnost státních institucí evidovat administrativní budovy a s nimi související nemovitosti v systému CRAB [5]. V tomto usnesení je také pověřen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby vykonával roli správce a provozovatele CRAB.
 • Dále se k tomuto systému váže katastrální vyhláška č. 26/2007 Sb. a klasifikace stavebních děl CZ-CC dle sdělení ČSÚ č. 321/2003 Sb., kdy oba dva tyto dokumenty definují to, co je považováno za administrativní budovu. K systému CRAB se částečně váže i Usnesení vlády č. 171/2015, ve kterém je schválen statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, zmocňuje tyto komise a také ukládá určité povinnosti státním institucím poskytnout součinnost UZSVM (například se jedná o možnost ověření dat zanesených do CRAB).