Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR)
Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB13AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Berger, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ASD Software, s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) - obsahové vymezení
 • Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) slouží převážně jako podpora pro sledování, vyhodnocení, evidenci a kontrolu transferů dotačního typu poskytnutých ze státního rozpočtu a od roku 2006 i z fondů Evropské Unie (dále EU). (Informace o IS CEDR). IS se skládá z pěti částí:
  • IS CEDR I - Evidence podpory hypotečnímu úvěrování.
  • IS CEDR II - Kontrolní subsystémy IS CEDR.
  • IS CEDR III - Centrální registr dotací.
  • IS CEDR-resorty - Evidence dotací resortů.
  • IS CEDR-MF - Evidence dotací MF.
 • Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost.
2. Funkcionalita aplikace

2.1. IS CEDR I - Evidence podpory hypotečnímu úvěrování
 • IS CEDR I je provozován Ministerstvem pro místní rozvoj a slouží především k evidenci a kontrole poskytování státní podpory hypotečního úvěrování . Hypoteční banky předávají elektronicky do IS CEDR I informace o příjemcích podpory jako podklady pro základní kontrolu a následně pro měsíční poskytnutí podpory.
 • V systému je každý měsíc provedeno zpracování podkladů od hypotečních bank a v případě kladného výsledku je příjemci vyplacena podpora. Informace o příjemcích podpory je pravidelně předávána elektronickou cestou do IS CEDR II , odkud je distribuována na příslušné.
 • Přenos dat - zajišťuje datovou komunikaci s hypotečními bankami, s platebním modulem MMR a Generálním finančním ředitelstvím.
 • Základní funkcí IS je zpracování dat o příjemcích podpory. Data předaná hypotečními bankami jsou podrobována dvěma stupňům kontrol, které mají zajistit prověření správnosti výplaty podpory.
 • V rámci kontrolních funkcí se provádí zejména :
  • kontrola formální a logické správnosti dat,
  • párování datových vět a písemných dokumentů,
  • kontrola shody dat vzhledem k datům dříve dodaným do systému,
  • kontrola výše poskytované státní podpory,
  • kontrola duplicity nemovitostí a pozemků,
  • kontrola duplicity žadatelů.
 • Primární uživatelé IS jsou pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj.
2.2. IS CEDR II - Kontrolní subsystémy IS CEDR
 • Provádění a podpora kontrol dotací. Skládá se ze třech subystémů:
  • CEDR-GFŘ (provozován centrálním finančním ředitelstvím),
  • CEDR-OFŘ (provozován odvolacím finančním ředitelstvím),
  • CEDR-FÚ (provozován finančním odvolacím ředitelstvím).
 • Do kontrolního subsystému na ÚFDŘ jsou přijímána data z IS CEDR III a IS CEDR I o příjemcích dotací, poskytnutých dotacích a předpisech pro poskytování dotací. Následně je provedena distribuce dat podle územní příslušnosti příjemců dotací na úroveň okresních FÚ prostřednictvím WAN sítě FINet.
 • V subsystémech na FÚ jsou data přijata jako podklady pro provádění kontrol. Pracovníci FÚ provádějí kontroly u příjemců dotací , vyvozují příslušné důsledky a zaznamenávají výsledky kontrol do subsystému CEDR-FÚ.
 • Následné zpracování opravných prostředků je v systému řešeno komplexně, včetně elektronických přenosů datových toků mezi subsystémy FÚ, FŘ a ÚFDŘ.
 • Výsledky činnosti FÚ, FŘ a ÚFDŘ jsou k dispozici v podobě výstupních statistických sestav a informace o kontrolní činnosti jsou dostupné rovněž formou centrální WEB služby.
 • Uživatelé jsou pracovníci centrálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství a finančního úřadu, kteří jsou součástí procesu provádění a vyhodnocování kontrol příjemců dotací.
2.3. IS CEDR III - Centrální registr dotací
 • Umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a předávání informací pro účely kontrol územního finančního orgánu.
 • Uživatelé jsou pracovníci Generálního finančního ředitelství, využívající informace z oblasti poskytovaných dotací zejména pro účely analytických prací. Vybraný okruh informací je dostupný i na internetu pro veřejnost . Zahrnuje:
  • Agenda dotací umožňuje shromažďování a evidenci údaje o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích, návratných finančních výpomocích a transferů včetně finančních prostředků EU na základě zákona č. 218/2000 Sb. a umožňuje další předávání těchto informací.
  • Agenda evidence subjektů zprostředkovává evidenci potřebných informací o příjemcích dotací s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů a adresy subjektu a vazbou na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí pro vyhledávání a kontrolu adresy a dále vazbou na ROS a ROB pro ověření subjektu a kontrolu jeho adresy.
2.4. IS CEDR-resorty - evidence dotací resortů
 • Slouží k evidenci příslušných informací o poskytovaných dotacích a návratných finančních výpomocích (dále NFV) a k jejich předávání do Centrálního registru dotací. Data se sbírají od resortů, orgánů státní správy, agentur, státních fondů, apod.
 • Uživatelé jsou pracovníci jednotlivých poskytovatelů dotací, tj. resortů, orgánů státní správy, agentur, státních fondů apod. Zahrnuje:
  • Modul evidence všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací.
  • Modul jednoletých a víceletých účelových dotací a NFV .
  • Modul kontrol sloužící pro agendu provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a zasílání podnětů ke kontrolám na finanční úřady a dotazování na výsledky kontrol prováděných na finančních úřadech.
  • Modul NNO pro účely agendy nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací.
  • Dále jsou součást í moduly veřejné podpory, podpory de minimis a DotInfo sloužící pro vkládání údajů o veřejných podporách a dokumentů příslušných resortů.
2.5. IS CEDR-MF - evidence dotací MF
 • Je používán pracovníky Ministerstva financí ČR pro evidenci investičních a neinvestičních dotací a NFV poskytovaných z Veřejné pokladní správy. Z důvodu vyšší úrovně automatizace zpracování poskytuje systém funkcionalitu i pro výkon řady navazujících agend.
 • Uživatelé jsou pracovníci jednotlivých poskytovatelů dotací, tj. resortů, orgánů státní správy, agentur, státních fondů apod. Zahrnuje:
  • Modul evidence všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací.
  • Modul jednoletých a víceletých účelových dotací a NFV slouží pro agendu poskytování dotací a NFV, včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací (dále NNO).
  • Modul kontrol pro agendu provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a zasílání podnětů ke kontrolám na finanční úřady a dotazování na výsledky kontrol prováděných na finančních úřadech.
  • Modul NNO pro agendu nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací.
  • Dále jsou součástí moduly veřejné podpory, podpory de minimis sloužící pro vkládání údajů o veřejných podporách příslušných resortů.
3. Odkazy na demo a další zdroje
 • BEDRNOVÁ, Ivana. Zdroje a využití dat z Informačního systému Centrální evidence dotací z rozpočtu. Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jiří ŠPALEK, Ph.D.
 • CEDR. Ministerstvo financí České republiky [online]. Praha, 2004, 2.1.2013 [cit. 2015-12-19]. Dostupné z:
 • Informace o IS CEDR. IS CEDR [online]. [cit. 2015-12-19]. Dostupné z:
 • NOVOTNÍKOVÁ, Helena. Dotační receptář: všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích. Vyd. 1. Praha: LexisNexis CZ, 2005, 235 s. ISBN 80-86920-03-8.
 • Výroční zpráva NKÚ za rok 2005 [online]. 2005, 2005 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z:
 • Zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím. Sbírka zákonů, 1999.
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Sbírka zákonů, 2000.