Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR)
Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB13AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Berger, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ASD Software, s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) - obsahové vymezení

Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) slouží převážně jako podpora pro sledování, vyhodnocení, evidenci a kontrolu transferů dotačního typu poskytnutých ze státního rozpočtu a od roku 2006 i z fondů Evropské Unie (dále EU). (Informace o IS CEDR). IS se skládá z pěti částí:

 1. IS CEDR I - Evidence podpory hypotečnímu úvěrování.
 2. IS CEDR II - Kontrolní subsystémy IS CEDR.
 3. IS CEDR III - Centrální registr dotací.
 4. IS CEDR-resorty - Evidence dotací resortů.
 5. IS CEDR-MF - Evidence dotací MF.

Podle Ministerstva financí České republiky využívá služeb CEDR přes 1 400 uživatelů na 103 pracovištích v České Republice. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu.

2. Funkcionalita aplikace

2.1. IS CEDR I - Evidence podpory hypotečnímu úvěrování

IS CEDR I je provozován Ministerstvem pro místní rozvoj a slouží především k evidenci a kontrole poskytování státní podpory hypotečního úvěrování. Hypoteční banky předávají elektronicky do IS CEDR I informace o příjemcích podpory jako podklady pro základní kontrolu a následně pro měsíční poskytnutí podpory. V systému je každý měsíc provedeno zpracování podkladů od hypotečních bank a v případě kladného výsledku je příjemci vyplacena podpora. Informace o příjemcích podpory je pravidelně předávána elektronickou cestou do IS CEDR II, odkud je distribuována na příslušné. Přenos dat - zajišťuje datovou komunikaci s hypotečními bankami, s platebním modulem MMR a Generálním finančním ředitelstvím. Základní funkcí IS je zpracování dat o příjemcích podpory. Data předaná hypotečními bankami jsou podrobována dvěma stupňům kontrol, které mají zajistit prověření správnosti výplaty podpory. V rámci kontrolních funkcí se provádí zejména: kontrola formální a logické správnosti dat, párování datových vět a písemných dokumentů, kontrola shody dat vzhledem k datům dříve dodaným do systému, kontrola výše poskytované státní podpory, kontrola duplicity nemovitostí a pozemků a kontrola duplicity žadatelů. Primární uživatelé IS jsou pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj.

2.2. IS CEDR II - Kontrolní subsystémy IS CEDR

Provádění a podpora kontrol dotací. Skládá se ze třech subystémů: CEDR-GFŘ (provozován centrálním finančním ředitelstvím), CEDR-OFŘ (provozován odvolacím finančním ředitelstvím) a CEDR-FÚ (provozován finančním odvolacím ředitelstvím). Do kontrolního subsystému na ÚFDŘ jsou přijímána data z IS CEDR III a IS CEDR I o příjemcích dotací, poskytnutých dotacích a předpisech pro poskytování dotací. Následně je provedena distribuce dat podle územní příslušnosti příjemců dotací na úroveň okresních FÚ prostřednictvím WAN sítě FINet. V subsystémech na FÚ jsou data přijata jako podklady pro provádění kontrol. Pracovníci FÚ provádějí kontroly u příjemců dotací, vyvozují příslušné důsledky a zaznamenávají výsledky kontrol do subsystému CEDR-FÚ. Následné zpracování opravných prostředků je v systému řešeno komplexně, včetně elektronických přenosů datových toků mezi subsystémy FÚ, FŘ a ÚFDŘ. Výsledky činnosti FÚ, FŘ a ÚFDŘ jsou k dispozici v podobě výstupních statistických sestav a informace o kontrolní činnosti jsou dostupné rovněž formou centrální WEB služby. Uživatelé jsou pracovníci centrálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství a finančního úřadu, kteří jsou součástí procesu provádění a vyhodnocování kontrol příjemců dotací.

2.3. IS CEDR III - Centrální registr dotací

Umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a předávání informací pro účely kontrol územního finančního orgánu. Uživatelé jsou pracovníci Generálního finančního ředitelství, využívající informace z oblasti poskytovaných dotací zejména pro účely analytických prací. Vybraný okruh informací je dostupný i na internetu pro veřejnost. Zahrnuje:

 1. Agenda dotací umožňuje shromažďování a evidenci údaje o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích, návratných finančních výpomocích a transferů včetně finančních prostředků EU na základě zákona č. 218/2000 Sb. a umožňuje další předávání těchto informací.
 2. Agenda evidence subjektů zprostředkovává evidenci potřebných informací o příjemcích dotací s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů a adresy subjektu a vazbou na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí pro vyhledávání a kontrolu adresy a dále vazbou na ROS a ROB pro ověření subjektu a kontrolu jeho adresy.

2.4. IS CEDR-resorty - evidence dotací resortů

Slouží k evidenci příslušných informací o poskytovaných dotacích a návratných finančních výpomocích (dále NFV) a k jejich předávání do Centrálního registru dotací. Data se sbírají od resortů, orgánů státní správy, agentur, státních fondů, apod. Uživatelé jsou pracovníci jednotlivých poskytovatelů dotací, tj. resortů, orgánů státní správy, agentur, státních fondů apod. Zahrnuje:

 1. Modul evidence všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací.
 2. Modul jednoletých a víceletých účelových dotací a NFV.
 3. Modul kontrol sloužící pro agendu provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a zasílání podnětů ke kontrolám na finanční úřady a dotazování na výsledky kontrol prováděných na finančních úřadech.
 4. Modul NNO pro účely agendy nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací.
 5. Dále jsou součástí moduly veřejné podpory, podpory de minimis a DotInfo sloužící pro vkládání údajů o veřejných podporách a dokumentů příslušných resortů.

2.5. IS CEDR-MF - evidence dotací MF

Jje používán pracovníky Ministerstva financí ČR pro evidenci investičních a neinvestičních dotací a NFV poskytovaných z Veřejné pokladní správy. Z důvodu vyšší úrovně automatizace zpracování poskytuje systém funkcionalitu i pro výkon řady navazujících agend. Uživatelé jsou pracovníci jednotlivých poskytovatelů dotací, tj. resortů, orgánů státní správy, agentur, státních fondů apod. Zahrnuje:

 1. Modul evidence všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací.
 2. Modul jednoletých a víceletých účelových dotací a NFV slouží pro agendu poskytování dotací a NFV, včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací (dále NNO).
 3. Modul kontrol pro agendu provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a zasílání podnětů ke kontrolám na finanční úřady a dotazování na výsledky kontrol prováděných na finančních úřadech.
 4. Modul NNO pro agendu nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací.
 5. Dále jsou součástí moduly veřejné podpory, podpory de minimis sloužící pro vkládání údajů o veřejných podporách příslušných resortů.

3. Odkazy na demo a další zdroje

BEDRNOVÁ, Ivana. Zdroje a využití dat z Informačního systému Centrální evidence dotací z rozpočtu. Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jiří ŠPALEK, Ph.D.

CEDR. Ministerstvo financí České republiky [online]. Praha, 2004, 2.1.2013 [cit. 2015-12-19]. Dostupné z:

Informace o IS CEDR. IS CEDR [online]. [cit. 2015-12-19]. Dostupné z:

NOVOTNÍKOVÁ, Helena. Dotační receptář: všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích. Vyd. 1. Praha: LexisNexis CZ, 2005, 235 s. ISBN 80-86920-03-8.

Výroční zpráva NKÚ za rok 2005 [online]. 2005, 2005 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z:

Zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím. Sbírka zákonů, 1999.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Sbírka zákonů, 2000.