Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : eGORDION
eGORDION
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB45AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Liška, O. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Elektronické tržiště eGORDION.cz - obsahové vymezení
 • eGORDION je jedním z certifikovaných tržišť, který mohou zadavatelé využívat k evidenci a správě veřejných zakázek a především bývá využíván k naplnění litery zákona č. 137/2006 sb. Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „zákon o veřejných zakázkách“).
 • Odkaz na profil zadavatele musí být umístěn u všech zakázek ve Věstníku veřejných zakázek. Profilem zadavatele se podle § 17 písm. w) novely zákona o veřejných zakázkách rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
 • Na tyto elektronické nástroje jsou kladeny požadavky, aby neporušovaly zákaz diskriminace , který je zakotven mezi základními zásadami postupu zadavatele v § 6 zákona o veřejných zakázkách. Dále je nezbytné, aby tyto nástroje byly s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi.
 • U výzvy k podání nabídky a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení to fakticky znamená, aby tento dokument byl na profilu zadavatele chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě dostupný nepřetržitě.
 • Zadavatelé nemají obecnou povinnost používat v zadávacím řízení předem atestované elektronické nástroje, ale jsou odpovědni za to, že elektronický nástroj odpovídá požadavkům zákona o veřejných zakázkách a prováděcím právním předpisům, což je možno prokázat např. znaleckým posudkem či zpětně provedenou certifikací.
2. Funkcionalita aplikace
 • DataGORDION (hlavní část nástroje) slouží k e správě a evidenci veřejných zakázek , je určený pro všechny zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Je určen jak pro veřejné, tak pro sektorové či dotované zadavatele. Umožňuje evidenci veřejných zakázek (včetně zakázek malého rozsahu, které není povinnost zveřejňovat).
2.1. Dokumenty, vzory
 • Obsahuje množství vzorových dokumentů potřebných pro zadávací řízení, které jsou předem vyplňovány údaji pro danou zakázku. Veškeré vytvořené či nahrané dokumenty jsou přehledně začleněny v archivu dokumentů, kde mohou oprávnění uživatelé prohlížet jejich obsah včetně jednotlivých verzí. V současnosti je využívána a popisována certifikovaná verze dataGORDION3.
 • Nástroj umožňuje kompletní správu dokumentů , jejich oběh, vývoj, šablony, verzování, zveřejnění až po archivaci.
2.2. Podpora více uživatelů
 • Je k dispozici podpora více uživatelů , lze nastavit úrovně přístupu, tak i různá práva pro čtení, zápis a provádění změn v dokumentech. V rámci jedné organizace může být více subjektů, kde každý může mít svého správce, uživatele, který může provádět dle oprávnění různé změny.
 • Případné vyvěšování zakázek se poté zobrazuje na společném profilu zadavatele „mateřské“ organizace v druhém systému, který je určen pro všechny zájemce o informace k zakázkám.
2.3. Zobrazování vyvěšených zadávacích řízení
 • nabídkaGORDION (druhá část řešení) - systém určený pro zobrazování vyvěšených zadávacích řízení pro veřejnost, do kterého se propisují vybraná data ze softwaru dataGORDION. V systému nabídkaGORDION, který se nemusí instalovat a je přístupný z jakéhokoliv webového prohlížeče se mohou registrovat všichni zájemci o prohlížení zakázek včetně firem i fyzických osob.
 • Není nutné mít IČ , povinností je uvést kontaktní údaje. Jakmile si uživatel stáhne dokumenty k vypsané veřejné zakázce, bude zaznamenán. Toto vyplývá z povinnosti zadavatele zasílat všechny změny v zakázce a nové skutečnosti všem zájemcům, aby nedocházelo k diskriminaci resp. zvýhodňování některých zájemců. Možností je filtrovat zakázky, vyhledávat apod.
 • Obě aplikace jsou využívány především ke splnění zákonných povinností především ohledně zveřejňování zakázek na profilu zadavatele. Je povinností zveřejňovat většinu zakázek ve VVZ (Věstník veřejných zakázek) a některé také v TED (Tenders Electronic Daily), který je elektronickou verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“.