Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : eGORDION
eGORDION
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB45AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Liška, O. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Elektronické tržiště Gemin.cz - obsahové vymezení

eGORDION je jedním z certifikovaných, který mohou zadavatelé využívat k evidenci a správě veřejných zakázek a především bývá využíván k naplnění litery zákona č. 137/2006 sb. Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „zákon o veřejných zakázkách“).

Odkaz na profil zadavatele musí být umístěn u všech zakázek ve Věstníku veřejných zakázek. Profilem zadavatele se podle § 17 písm. w) novely zákona o veřejných zakázkách rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Na tyto elektronické nástroje jsou kladeny požadavky, aby neporušovaly zákaz diskriminace, který je zakotven mezi základními zásadami postupu zadavatele v § 6 zákona o veřejných zakázkách. Dále je nezbytné, aby tyto nástroje byly s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. U výzvy k podání nabídky a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení to fakticky znamená, aby tento dokument byl na profilu zadavatele chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě dostupný nepřetržitě.

Zadavatelé nemají obecnou povinnost používat v zadávacím řízení předem atestované elektronické nástroje, ale jsou odpovědni za to, že elektronický nástroj odpovídá požadavkům zákona o veřejných zakázkách a prováděcím právním předpisům, což je možno prokázat např. znaleckým posudkem či zpětně provedenou certifikací.

2. Funkcionalita aplikace

DataGORDION (hlavní část nástroje) slouží ke správě a evidenci veřejných zakázek, je určený pro všechny zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Je určen jak pro veřejné, tak pro sektorové či dotované zadavatele. Umožňuje evidenci veřejných zakázek (včetně zakázek malého rozsahu, které není povinnost zveřejňovat).

2.1. Dokumenty, vzory

Obsahuje množství vzorových dokumentů potřebných pro zadávací řízení, které jsou předem vyplňovány údaji pro danou zakázku. Veškeré vytvořené či nahrané dokumenty jsou přehledně začleněny v archivu dokumentů, kde mohou oprávnění uživatelé prohlížet jejich obsah včetně jednotlivých verzí. V současnosti je využívána a popisována certifikovaná verze dataGORDION3.

Nástroj umožňuje kompletní správu dokumentů, jejich oběh, vývoj, šablony, verzování, zveřejnění až po archivaci.

2.2. Podpora více uživatelů

Je k dispozici podpora více uživatelů, lze nastavit úrovně přístupu, tak i různá práva pro čtení, zápis a provádění změn v dokumentech. V rámci jedné organizace může být více subjektů, kde každý může mít svého správce, uživatele, který může provádět dle oprávnění různé změny. Případné vyvěšování zakázek se poté zobrazuje na společném profilu zadavatele „mateřské“ organizace v druhém systému, který je určen pro všechny zájemce o informace k zakázkám.

2.3. Zobrazování vyvěšených zadávacích řízení

nabídkaGORDION (druhá část řešení) - systém určený pro zobrazování vyvěšených zadávacích řízení pro veřejnost, do kterého se propisují vybraná data ze softwaru dataGORDION. V systému nabídkaGORDION, který se nemusí instalovat a je přístupný z jakéhokoliv webového prohlížeče se mohou registrovat všichni zájemci o prohlížení zakázek včetně firem i fyzických osob. Není nutné mít IČ, povinností je uvést kontaktní údaje. Jakmile si uživatel stáhne dokumenty k vypsané veřejné zakázce, bude zaznamenán. Toto vyplývá z povinnosti zadavatele zasílat všechny změny v zakázce a nové skutečnosti všem zájemcům, aby nedocházelo k diskriminaci resp. zvýhodňování některých zájemců. Možností je filtrovat zakázky, vyhledávat apod.

Obě aplikace jsou využívány především ke splnění zákonných povinností především ohledně zveřejňování zakázek na profilu zadavatele. Je povinností zveřejňovat většinu zakázek ve VVZ (Věstník veřejných zakázek) a některé také v TED (Tenders Electronic Daily), který je elektronickou verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“.