Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů
Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U020A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů“ – cíl, účel
 • Cílem této úlohy je identifikace kritických faktorů, které mohou mít přímý vliv na dosažení podnikových cílů a nalezení opatření v informatice, které tyto faktory ošetří.
2. Obsah úlohy

V úloze se definují podmínky nutné pro splnění podnikových cílů a nutná opatření v podnikové informatice, která pomohou naplnit tyto podmínky a sníží identifikovaná rizika. Opatření, které informatika má realizovat na ošetření kritických faktorů úspěchu podnikové strategie se přidávají do seznamu požadavků na podnikovou informatiku. Vstupem úlohy jsou katalog podnikových cílů, podniková strategie a organizační a řídící dokumenty podniku, výstupem aktualizovaný katalog požadavků na informatiku.

3. Vstupy úlohy:
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ), kapitola 3.2,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • SWOT analýza podniku (D012A ), aktualizovaná,
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ), aktualizovaný.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Členové řešitelského týmu musejí současně rozumět byznysu a IT a musejí být schopni odvozovat z byznys požadavků požadavky na IT,
 • Spolupráce vedení podniku na úloze.
6. Doporučené praktiky

Doporučením pro hodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů je dokumentován následujícím příkladem:

Podnikovým cílem je zvýšení počtu zákazníků určité služby podniku. Jednou z cest řešení je zavedení e-služby. Kritický faktor je vyškolení zákazníků v používání e-služby. Navrhované opatření může být „Vytvoření e-learningového nástroje, který naučí zákazníky e-službu využívat“.Příkladem ošetření kritického faktoru „dostatečná kvalifikace uživatelů“ při dosahování cíle „Implementace funkcionality státní pokladny ve všech institucích veřejné správy ČR“ mohou být tato opatření v IT:

 • vyškolení 18 000 pracovníků veřejné správy, kteří mají systém využívat,
 • zavedení pravidelného doškolování pracovníků,
 • zavedení Servis desku, který uživatelům pomůže řešit problémové situace.
7. “Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů“ - klíčové aktivity
 • Vyhodnocení podnikové strategie a další strategických dokumentů podniku - s identifikací těch faktorů, např. konkurenční prostředí na trhu, požadavky zákazníků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivní naplnění podnikových cílů,
 • Odvození požadavků na IT, jejichž realizací se kritické faktory ošetří - na základě analýzy kritických faktorů v předcházející činnosti se definují nebo aktualizují požadavky na podnikovou informatiku v katalogu požadavků.