Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Customizace ERP: Implementace do provozu, dokumentace
Customizace ERP: Implementace do provozu, dokumentace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U514A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Customizace ERP: Implementace do provozu, dokumentace“ – cíl, účel

Cílem úlohy je implementovat danou úpravu do provozu. Dalším cílem je vyškolit uživatele v používání úpravy a zdokumentovat a archivovat celý projekt.

2. Obsah úlohy

Před samotným nasazením úpravy je nutné vyškolit všechny uživatele, kteří budou úpravou používat. Rovněž je nutné celou úpravu zdokumentovat – a to jak z programátorského hlediska, tak i konzultantského a uživatelského. Následně je možné úpravu nasadit do provozu, avšak i nasazené úpravy by mělo respektovat určitá pravidla, která zamezí možným problémům spojeným s nasazením.

3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zajištění školení uživatelů, které bude v souladu s časovým harmonogramem,
  • Zpracování kvalitní dokumentace a uživatelského manuálu,
  • Nasazení úpravy do rutinního provozu.

4. Doporučené praktiky

I po důkladném proškolení uživatelů je vhodné počítat s několik dny technické podpory (hotline) po zavedení úpravy. Čím je úprava složitější, tím spíše lze počítat s množství dotazů a nejasností ze strany uživatelů. Je proto vhodné tyto dotazy evidovat a updatovat uživatelský manuál o tzv. často kladené otázky.

5. “Customizace ERP: Implementace do provozu, dokumentace“ - klíčové aktivity

5.1. Školení uživatelů

Tato aktivita stojí přesně na přelomu testovací a implementační fáze. Obvykle je vhodné školení naplánovat hned po skončení testů a podepsání akceptačního protokolu, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v nasazení úpravy. Školení by vždy mělo být provedeno před nasazením do provozu. Vyškolení by měli být všichni uživatelé, kteří budou úpravu používat. V případě, že je uživatelů velmi mnoho (např. z důvodu, že úprava se vztahuje na celý podnik) je vhodné rozdělit uživatele do menších skupin a školit je postupně. Školení by ale měla být naplánována co nejdříve po sobě, aby opět nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Školení probíhá ve školící databázi, do které je úprava přesunuta ihned po dokončení testování.

Při školení je vhodné, aby si uživatelé mohli úpravu zkoušet přímo při školení společně s lektorem. To vede k lepšímu pochopení než pouhá prezentace úpravy.

5.2. Tvorba dokumentace

Dokumentaci můžeme rozdělit na:

  • Uživatelskou: obsahuje návod, jak s úpravou pracovat a jak ji plně využívat. V této dokumentaci by neměli být používány komplikované technické pojmy, naopak by měla být psána co nejsrozumitelnější formou. Měla by obsahovat i doporučení a postup jak s úpravou nakládat v nestandardních situacích, které mohou nastat (např. výpadek spojení u integračních úloh). Tato dokumentace je určena uživatelům, kteří budou úpravu používat a měla by jim být předána před samotným nasazením úpravy do provozu.
  • Konzultantskou: obsahuje návod na nastavení úpravy, tak aby mohla plně fungovat (např. jaké číselné řady je nutné nastavit, jaké pole vyplnit apod.). V této dokumentaci již mohou být užívány více technické pojmy, avšak stále je nutné mít na paměti, že se nejedná o dokumentaci pro programátory. První draft této dokumentace vzniká již v úloze vývoje a testování, avšak v této úloze by měla být finálně dokončena. Jak již název napovídá, je určena konzultantům a byznys analytikům, kteří budou úpravu nasazovat do provozní verze systému.
  • Vývojářskou: obsahuje přesný popis úpravy z technického hlediska – jak byla úprava vytvořena, jak se postupuje v jednotlivých krocích, jaká je logika aplikace, vývojový diagram, popis měněných objektů apod. Slouží jako podklad pro další rozvoj funkcionality.

Po dokončení a předání jednotlivých částí příslušným pracovníkům je vytvořena jednotná verze dokumentace, která obsahuje všechny tři výše zmíněné části. Tuto souhrnnou dokumentaci je pak nutné archivovat a to nejlépe jak na straně dodavatele, tak na straně podniku.

5.3. Nahrání úpravy do provozní databáze

Po vyškolení všech uživatelů, kteří budou s úpravou pracovat, dochází k přesunu úpravy ze školící databáze do provozní. Tento přenos by však neměl prováděn v době, kdy je provozní databáze používána, neboť přepsání používaného kódu by mohlo mít negativní dopad na celý systém (od prostého pádu systému po problém s daty u právě probíhajících transakcí). Je tedy vhodné tyto přesuny provádět mimo pracovní dobu ideálně v tzv. jednouživatelském módu, kdy je povolen přístup pouze jednomu uživateli (vývojáři, který úpravu přenáší). Před přehráním původní verze úpravou je vhodné udělat zálohu měněných objektů – v případě jakýchkoliv problémů pak stačí vrátit objekty do předchozí podoby.

Kromě přenosu samotné úpravy je nutné nahrát i další prvky, pokud jsou potřeba. Například u integračních úloh se může jednat o nahrání dodatečných knihoven (DLL) na server, nebo namapování síťových disků.

5.4. Nastavení úpravy

Bezprostředně po nahrání úpravy by mělo následovat její nastavení, dle konzultantské dokumentace. Pokud se jedná o integrační komunikační úlohu, mělo by být naposledy otestováno, že oba systémy spolu komunikují.

I přes podrobné testy v testovací fázi se může stát, že nějaká chyba nebyla plně odchycena a projeví se až v provozní databázi. Proto je vhodné v několika prvních dnech po zavedení úpravy komunikovat s uživateli a být připraven zasáhnout (např. přehráním zálohovaných objektů).

5.5. Ukončení projektu

Po odsouhlasení dodavatele i podniku dochází k ukončení projektu. Během této aktivity dochází k předání finální verze dokumentace, zdrojových kódů, podpůrných knihoven a dalších prvků, které jsou nezbytné pro danou funkcionalitu. Rovněž dochází k vyhodnocení metrik a zhodnocení celého projektu.