Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Customizace ERP: Vývoj a testování
Customizace ERP: Vývoj a testování
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U513A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Customizace ERP: Vývoj a testování“ – cíl, účel

Cílem úlohy je naprogramovat úpravu dle návrhu z analytické části. Dalším cílem je úpravu dostatečně otestovat na všechny možné chybové aspekty.

2. Obsah úlohy

Úprava je vyvinuta dle vytvořeného návrhu, přičemž by měl být brán ohled i na otázky přístupu k úpravě, které byli rovněž stanoveny v analytické části. Po vytvoření první verze úpravy je zahájen proces testování. Pokud je v průběhu testování objevena chyba, vrací se úprava zpět k přeprogramování. Celá úloha může být tedy značně cyklická. Ve chvíli, kdy úprava projde všemi testy bez chyb je tato úloha ukončena a úprava je připravena na finální nasazení. V této úloze se tedy řeší otázka: „Funguje úloha tak, jak bylo požadováno?“

3. Podmínky úspěšnosti úlohy

Úprava je vyvinuta dle vytvořeného návrhu, přičemž by měl být brán ohled i na otázky přístupu k úpravě, které byli rovněž stanoveny v analytické části. Po vytvoření první verze úpravy je zahájen proces testování. Pokud je v průběhu testování objevena chyba, vrací se úprava zpět k přeprogramování. Celá úloha může být tedy značně cyklická. Ve chvíli, kdy úprava projde všemi testy bez chyb je tato úloha ukončena a úprava je připravena na finální nasazení. V této úloze tedy řešíme otázku: „Funguje úloha tak, jak bylo požadováno?“

4. Doporučené praktiky

Po vyvinutí pilotní verze může podnik tlačit na urychlení testů a co nejrychlejší nasazení úpravy do provozu. Tím se ale vystavuje velkým rizikům, které mohou způsobit jak nestabilitu provozní verze, tak nesprávným výstupům dat. Procesu testování by měla být vyhrazena dostatečně dlouhá doba a pouze po projití všech testů by úloha měla být ukončena.

5. “Customizace ERP: Vývoj a testování“ - klíčové aktivity

5.1. Vývoj úpravy

Jak již bylo řečeno, výchozím předpokladem pro vývoj je návrh úpravy z předchozí úlohy. Úpravu může vyvíjet jeden či více vývojářů zároveň (záleží na velikosti úpravy). Z tohoto důvodu by, ale při vývoji měly být dodržována určitá pravidla:

  • Komentáře: všechny části kódu by měly být okomentované. Z komentářů by mělo být snadno pochopitelné, co která část kódu dělá. Rovněž by mělo být pomocí komentářů stanoveno, kde úprava začíná a kde končí.
  • Verzování: kromě komentářů by měla být uváděno i o jakou verzi úpravy se jedná.
  • Notace: znamená konvence, které by se při programování měli dodržovat. Jedná se například o správné odsazování jednotlivých funkcí, pojmenovávání proměnných apod. Bohužel pro řadu ERP systému neexistuje výrobcem přímo doporučená norma, nicméně na řadě internetových fór, kde se sdružují vývojáři daného ERP lze nalézt řadu rad a doporučení. Vývojový podnik také může vytvořit vlastní pravidle notace, které bude dodržovat – v takovém případě by ale měly dodržovat alespoň obecná doporučení, které se při programování používají.

Po dokončení vývoje všech částí, je úprava přenesena z vývojářské databáze do databáze testovací. Kromě toho vývojáři zaznamenávají všechny potřebné úkony, které souvisí s nastavením úpravy (jaká pole je nutné vyplnit pro správné fungování úpravy apod.). Tyto záznamy pak předávají společně s úpravou. Pokud je v následujících testových aktivitách nalezena jakákoliv chyba, vrací se úprava zpět do této fáze, ve které je řešena oprava.

Byť někteří programátoři při programování používají češtinu, pro pojmenování proměnných či psaní komentářů lze obecně doporučit spíše anglický jazyk namísto českého - a to i v případě, že tým vývojářů mluví česky. Důvod je takový, že řada podniků spadá do mezinárodního koncernu a kód tak bude snadno čitelnější i pro zahraniční vývojáře daného problému.

5.2. Funkční testy

V těchto testech jsou testovány všechny funkce, které jsou v úpravě implementovány. Zjišťuje se, zda se úprava vyhovuje zadání z analytické části, zda obsahuje všechny požadované funkce, vrací správné hodnoty apod.

5.3. Integrační testy

Ověřují správnost integrace s dalším prvkem. V případě, že je systém integrován jako importní strana: ověřuje se, zda se data nahrají v pořádku, zavolají požadované funkce apod. V případě, že měněný systém vystupuje jako exportní systém, kontroluje se správnost výstupu ze systému. U hardwarových a komunikačních úloh (např. volání metod druhého systému) se ověřuje správnost komunikace a výstupů.

5.4. Technologické testy

Tyto testy se zaměřují na „vnitřní testování“. Tedy na dobu odezvy systému, pády systému způsobené úpravou, nestandardní situace u integračních úloh (např. výpadek spojení u integračních úloh) apod.

5.5. Testy oprávnění

Testují se nově nastavené role, případně práva přímo v kódu. Testuje se, zda se k úpravě dostanou pouze ti uživatelé, pro které je úprava schválena a zároveň jestli se nedostanou k funkcionalitě, ke které se dostat nemají (a to i té, která úpravou vůbec ovlivněna není).

5.6. Uživatelské testy

Testují se předem definované scénáře. Dále jsou testy prováděny s klíčovými zaměstnanci, kteří si úpravu zkoušejí – cílem těchto testů je odhalit, jak se budou úpravu používat reální uživatelé. Tímto testováním lze odhalit nové problémy, neboť uživatelé se mnohdy nedrží dokumentace.