Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Customizace ERP: Analýza a návrh
Customizace ERP: Analýza a návrh
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U512A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Customizace ERP: Analýza a návrh“ – cíl, účel

Cílem úlohy je provést analýzu požadované funckionalitu, definovat požadavky na její fungování a vytvořit návrh fungování dané úpravy.

2. Obsah úlohy

V úloze je provedeno několik detailních analýz, které by měly s konečnou platností stanovit vymezení funkčnosti dané úpravy. Toto vymezení je následně prezentováno formou návrhu řešení. Součástí úlohy jsou rovněž aktivity, které slouží jako průzkum a příprava na následné programování úpravy. Lze tedy říci, že v této úloze tedy řešíme otázku: „Jak by měla úprava fungovat?“

3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  1. Účast klíčových uživatelů (či oddělení) – měli by být přítomni analýzách. Právě s nimi bude podrobně konzultováno jak přesně se má úprava chovat a co bude úpravou změněno,
  2. Detailní analýza požadavků,
  3. Analýza a pochopení subsystému: v integračních úlohách je nutné zanalyzovat a pochopit principy a fungování druhého systému, s kterým ERP systém integrujeme.

4. Doporučené praktiky

Po vytvoření návrhu řešení a jeho odsouhlasení by se již neměli přijímat nové pozměňovací návrhy na řešení. V opačném případě dochází k nákladům jak finančním tak časovým, neboť dodavatel nemůže bez řádného návrhu začít s programováním.

5. “Customizace ERP: Analýza a návrh“ - klíčové aktivity

5.1. Detailní analýza požadované funkcionality

Zatímco otázky na fungování úpravy v úvodní studii byly spíše obecného charakteru a jakéhosi načrtnutí požadovaného řešení, analýza v této části by měla být co nejdetailnější. Cílem je zmapování všech požadavků na chování úpravy v ideálním případě do takové podrobnosti, aby bylo stanoveno, jak se budou plnit jednotlivá pole. Dále by měly být stanoveny i scénáře, jak se bude úprava chovat v nestandardních situacích (nestandardní vstup od uživatele apod.). Při analýze by měly být brány v potaz i organizační a legislativní otázky.

5.2. Analýza oprávnění pro danou úpravu

Při této aktivitě se řeší otázka práv přístupu k dané úpravě. Řeší se, kteří uživatelé by měli mít přístup k dané úpravě a jak tento přístup řešit (nastavení nových rolí v systému, řešení na úrovni kódu apod.). Dále se řeší, jak by potenciálně mohli tyto nová oprávnění poznamenat stávající procesy a uživatele (např. při úpravách stávající funkcionality, se kterou v pracují i ostatní uživatelé).

5.3. Integrační analýza

V případě integračních úloh je nutné provést analýzu i dalšího subsystému či hardwarového prvku. Analýza se provádí z důvodu pochopení a stanovení požadavků na vstupy a výstupy jednotlivých systémů. V případě integrační customizace ERP systému se však v praxi lze setkat jen s těmito typy integrace:

  • Datová integrace: je založená na výměně dat mezi systémy, kde jeden ze systémů generuje datový výstup, který slouží jako vstup u druhého systémů,
  • Hardwarová integrace: integruje nějaké hardwarový prvek (např. platební terminál) do systému, s kterým lze následně komunikovat přímo ze systému.
  • Softwarová integrace: vzájemné propojení dvou systémů v rámci určitého procesu

5.4. Definice funkcionality dané úpravy

Začleňuje tři předešlé analýzy a vytváří z nich celkovou definici požadavků na funkcionalitu a chování dané úpravy.

5.5. Analýza stávajících objektů systému

Průzkumná analýza, která je částečně před přípravnou částí pro proces vývoje úpravy. V této analýze dochází ke zmapování již provedených úprav a to na úrovni programového kódu. Řeší se především možné konflikty úprav, ale i možnosti doplnění a koexistence nové úpravy s úpravami stávajícími (možnosti využití již existujících metod a objektů apod.)

5.6. Vytvoření návrhu řešení

Zastřešuje všechny předešlé aktivity a vytváří z nich konečný návrh řešení, který slouží jako výchozí bod pro programovací část. Obsahuje jak vymezení funkcionality, práv, napojených prvků tak i doporučení, které objekty lze využít a jak se má systém chovat v určitých situacích.

Jak již bylo zmíněno v úvodu této úlohy, po vytvoření konečného návrhu by již nemělo docházet k pozměňovacím návrhům. V praxi se však může stát, že si podnik uvědomí, že by bylo vhodné navrhovanou úpravu ještě rozšířit. Pokud to situace dovolí (tj. nebude to mít negativní dopady na funkčnost úpravy), je vhodné toto rozšíření zapracovat jako novou úpravu. Není samozřejmě nutné znovu tvořit úvodní studii, ale zatímco původní část úpravy bude předána do vývoje, rozšíření se bude nově analyzovat. Tím bude úloha rozdělena na jakési dvě etapy, které budou vzájemně navazovat – nebude tak docházet ke zbytečným časovým prodlevám.

5.7. Vytvoření nových databází

Aktivita, která je již na pomezí úloh analýzy a vývoje. Většinou k ní dochází v průběhu finalizace návrhu řešení. Během této aktivity dochází k vytvoření několika nových databází, které jsou však pouhým obrazem databáze provozní. Tyto databáze jsou specifické tím, že neobsahují aktualizované data a slouží ke specifickým účelům. Databáze se rozdělují na databázi provozní, školící a testovací. Pokud však v podniku dochází k tvorbě několika úprav zároveň, vytváří se ještě databáze vývojová:

  • Provozní databáze: z této databáze jsou vytvářeny ostatní kopie. Obsahuje aktualizovaná provozní data, a proto se do ní v této části nesmí zasahovat.
  • Školící databáze: před finální nahrání úpravy do provozní databáze je nutné uživatele proškolit jak s danou úpravou pracovat. K tomu slouží tato databáze. Měla by obsahovat částečně aktualizovaná data – tzn., že by měla být v pravidelných intervalech přepisována novou verzí. Uživatelé by při školení měli mít pocit, že jsou téměř ve skutečné provozní databázi – tím je dosaženo lepší simulace skutečných procesů.
  • Testovací databáze: slouží k otestování úpravy. Snahou je podchytit chyby úpravy v této databázi, z čehož vyplívá, že tato databáze může obsahovat kriticky vadné úpravy, které mohou generovat špatná data nebo dokonce způsobovat pády programu a jiné problémy (z tohoto důvodu je vždy nutné mít minimálně testovací a provozní databázi). Aktualizace dat je občasná – tj. data většinou nejsou aktuální, ale jedno za čas je vhodné databázi přepsat reálnými daty, aby nedošlo přílišnému odklonu od „reálných“ dat a nebylo tak negativně poznamenáno testování.
  • Vývojová databáze: slouží k vyvinutí úprav. Používá se zejména v organizacích, kde dochází k vývoji několika úprav souběžně a není tedy možné úpravu vyvinout v testovací databázi a následně ji jen nechat otestovat, neboť by další úpravy mohly ovlivňovat výsledky testování. Vzhledem k často nepřetržitému vývoji úprav v této databázi bývají data aktualizovaná velmi výjimečně.

V případě, že organizace nemá kapacity pro zřízení těchto databází, vytváří pouze obraz provozní databáze, který poskytuje dodavateli. Ten si následně vytváří dané databáze sám.