Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT infrastruktura
IT infrastruktura
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG870
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT infrastruktura – účel

Cílem podskupiny je vymezit oblasti podnikové infrastruktury a jejich vlastnosti jako předpoklad pro kvalifikované plánování jejího rozvoje a zajištění správy na úrovni řízení provozu.

2. IT infrastruktura – podstata

Některé prvky podnikového informačního systému utváří základnu pro současné i budoucí aplikace informačních technologií a prostředí pro uložení a transparentní zpřístupnění dat. Takovouto množinu prvků označujeme pojmem infrastruktura podnikového informačního systému. Lze použít i alternativní označení Information Technology Infrastructure, Infrastruktura podnikové informatiky, Infrastruktura informačních technologií a techniky.

Infrastruktura podnikového informačního systému je základnou pro současné i budoucí aplikace informačních technologií a prostředím pro uložení a transparentní zpřístupnění dat. Tvoří ji technické prostředky, informační technologie, IT personál (informatici), řízení podnikové informatiky a IT governance (Byrd a Turner, 2002).

Infrastruktura podnikového informačního systému využívá:

 • infrastrukturu podniku, tj. energie, majetek (budovy, kancelářské zařízení), pravidla a směrnice apod.,
 • infrastrukturu segmentu trhu, do kterého podnik přináleží (např. de-jure a de-facto standardy v daném oboru),
 • veřejnou (společenskou) infrastrukturu, tj. vzdělání, právo, telekomunikace apod.

Infrastruktura podnikového informačního systému poskytuje, respektive je poskytována formou služeb. Obrázek znázorňuje prvky a služby infrastruktury.

Služby infrastruktury podnikového informačního systému jsou spojeny na jedné straně s technickými prostředky a informačními technologiemi a na druhé straně jsou orientovány na IT management a IT governance (Weill, Subramani a Broadbent, 2002).

Od infrastruktury podnikového informačního systému se očekává, že bude zkonstruována jako infrastruktura pružná (flexibilní), hbitá a efektivní (Byrd a Turner, 2000). Představuje:

 • Pružnost (flexibilita) je schopností systému, která mu umožňuje reagovat na předem plánované či očekávané změny,
 • Hbitost (agilnost) je schopností systému, která mu umožňuje rychle se přizpůsobit neočekávaným změnám,
 • Efektivnost je schopnost systému použít účinné, pro danou situaci přiměřené prostředky pro naplnění stanovených cílů a potřeb.

Těchto vlastností je dosahováno tak, že pro jednotlivé prvky infrastruktury je formulována vhodná úroveň jejich schopností. Jedná se o:

 • schopnosti být integrován do většího celku. Tato vlastnost je ovlivněna schopností být propojen s jiným prvkem (ať již se nachází uvnitř anebo vně organizace) a úrovní kompatibility (slučitelnosti a snášenlivosti) integrovaných prvků,
 • schopnosti mít vhodný stupeň způsobilosti ke změně a rozšíření bez závažných dopadů na celek, tj. mít vhodnou modularitu. Modularitu potom charakterizujeme úrovní detailu funkcí, jež nějaká komponenta pro celek nabízí, a tím do jaké míry má být komponenta transparentní ostatním prvkům,
 • schopnosti disponovat vhodnou úrovní znalostí, zkušeností a dovedností. Očekává se existence těchto dispozic v oblasti technických prostředků a informačních technologií, v oblasti porozumění, kde a jak nasadit informační technologie tak, aby efektivně podpořily cíle organizace, v oblasti porozumění podniku při hledání jemu odpovídajících řešení a také v oblasti řízení.

3. IT infrastruktura – přehled faktorů

Služby infrastruktury jsou sdíleny napříč podnikem a představují tyto faktory:

 1. Služby spojené s informačními technologiemi (F870),
 2. Služby orientované orientovány na řízení IT (IT management) a IT governance (F871).

4. Poznámky, reference

Gála, L. ; Pour, J. ;Šedivá, Z. - Podniková informatika: 3., přepracované a aktualizované vydání - (Grada Publishing 2015) - ISBN9788024754574, str. 37 - 39

BYRD, T. A a D. E. TURNER. - Measuring the Flexibility of Information Technology Infrastructure: Exploratory Analysis of a Construct. - (Journal of Management Information Systems (Vol. 17, No. 1). 2000)

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).